Prvý odhad deficitu pre rok 2023 pod cieľom rozpočtu (Semafor január 2023)

  • 3. 2. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 7,4 mld. eur

• Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS v roku 2023 od schváleného rozpočtu je vo výške 478 mil. eur (0,4 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Pozitívny vplyv na deficit odhadujeme najmä vo výdavkoch štátneho rozpočtu z dôvodu úspory výdavkov na krúžkovné a nižšieho čerpania výdavkov na spolufinancovanie k EÚ fondom.

• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit dosiahnuť 7 393 mil. eur (6,0 % HDP).

• Vývoj verejných financií je v roku 2023 negatívne ovplyvnený vysokým rastom cien energií a potrebou financovania kompenzačných schém. Očakávané výdavky na opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií dosahujú úroveň 3 666 mil. eur (3,0 % HDP), z čoho výdavky v objeme 456 mil. eur (0,4 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov. Po zohľadnení výnosu zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový vplyv opatrení na deficit rozpočtu negatívny vo výške 37 mil. eur.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS predpokladáme pri bežných výdavkoch štátneho rozpočtu, kde očakávame úsporu oproti rozpočtovanej úrovni o 710 mil. eur. Nižšie čerpanie výdavkov vyplýva najmä z predpokladaného nečerpania rezervy na tzv. krúžkovné, deficit znižujú aj nižšie úrokové náklady a výdavky na mzdy a poistné.

• Najvyššie negatívne riziko predstavuje hospodárenie samospráv, rozpočtovaná úroveň je prekročená o 461 mil. eur. Zhoršenie hospodárenia očakávame najmä z dôvodu podhodnotenia výdavkov na mzdy a energie.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.