Predĺženie ropnej dane zlepšuje deficit (Semafor marec 2023)

Predĺženie ropnej dane zlepšuje deficit (Semafor marec 2023)

  • 31. 3. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,0 % HDP

• KRRZ znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti februárovej prognóze došlo k poklesu schodku o 346 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 7 093 mil. eur (6,0 % HDP). K medzimesačnému zlepšeniu výsledku hospodárenia prispel najmä odhadovaný dodatočný príjem zo solidárnom príspevku, ktorého zdaňovacie obdobie bolo novelou predĺžené na rok 2023.

• Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS v roku 2023 od schváleného rozpočtu je vo výške 0,4 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia rozpočtu je nízke.

• Očakávané výdavky na opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií dosahujú úroveň 3 195 mil. eur (2,7 % HDP), z čoho výdavky v objeme 456 mil. eur (0,4 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový vplyv opatrení na deficit rozpočtu pozitívny vo výške 803 mil. eur (0,7 % HDP).

• Výrazný pozitívny vplyv na saldo VS predpokladáme pri bežných výdavkoch štátneho rozpočtu, kde očakávame úsporu oproti rozpočtovanej úrovni o 744 mil. eur (0,6 % HDP). Nižšie čerpanie výdavkov vyplýva najmä z predpokladaného nečerpania rezervy na tzv. krúžkovné, deficit znižujú aj úspory v prevádzkových nákladoch očakávané z dôvodu nižšieho čerpania v závere roku 2022.

• Nižší výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejšie riziko pre schodok rozpočtu, odhadovaný výpadok dosahuje úroveň 769 mil. eur (0,6 % HDP). Príjmy znižujú opatrenia nezahrnuté do rozpočtu, najmä zníženie sadzby DPH pre gastro sektor a navýšenie daňového bonusu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.