Deficit môže dosiahnuť úroveň nižšiu ako 7 mld. eur (Semafor apríl 2023)

  • 27. 4. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 5,8 % HDP

• KRRZ mierne znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti marcovej prognóze došlo k poklesu schodku o 96 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 6 997 mil. eur (5,8 % HDP). K medzimesačnému zlepšeniu výsledku hospodárenia prispeli najmä nižšie odhadované výdavky na kompenzáciu cien energií, čo je spôsobené pomalším čerpaním v prvom štvrťroku oproti predchádzajúcim predpokladom a zohľadnením údajov zverejnených vládou v Programe stability.

• Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS v roku 2023 od schváleného rozpočtu je vo výške 0,7 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia rozpočtu je nízke.

• V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 26.apríla 2023 v Programe stability na roky 2023 až 2026 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 0,5 % HDP.

• Očakávané výdavky na opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií dosahujú úroveň 2 957 mil. eur (2,4 % HDP), z čoho výdavky v objeme 512 mil. eur (0,5 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový vplyv opatrení na deficit rozpočtu pozitívny vo výške 1 008 mil. eur (0,8 % HDP).

• Nižší výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejšie riziko pre schodok rozpočtu, odhadovaný výpadok dosahuje úroveň 684 mil. eur (0,6 % HDP). Príjmy znižujú opatrenia nezahrnuté do rozpočtu, najmä zníženie sadzby DPH pre gastro sektor a navýšenie daňového bonusu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.