Korporátna daň prispieva k poklesu deficitu (Semafor júl 2023)

  • 28. 7. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 5,6 % HDP

  • KRRZ mierne znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti júnovej prognóze došlo k poklesu schodku o 177 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 6819 eur (5,6 % HDP). K medzimesačnému zlepšeniu odhadu výsledku hospodárenia prispel najmä vyšší príjem z dane z príjmov právnických osôb a nižšie výdavky subjektov VS na energie.
  • Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS v roku 2023 od schváleného rozpočtu je vo výške 0,8 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia rozpočtu ostáva naďalej nízke.
  • V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 26. apríla 2023 v Programe stability na roky 2023 až 2026 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 0,7 % HDP.
  • Očakávané výdavky na opatrenia vlády súvisiace s kompenzáciou cien energií dosahujú úroveň 2 889 mil. eur (2,4 % HDP), z čoho výdavky v objeme 1056 mil. eur (0,9 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový negatívny vplyv opatrení na deficit nižší oproti rozpočtu o 1 540 mil. eur (1,3 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.