Odhad deficitu mierne klesol, ovplyvnila ho najmä zmena započítavania výdavkov na vojenskú techniku (Semafor október 2023)

  • 27. 10. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 5,6 % HDP

  • KRRZ znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti septembrovej prognóze došlo k poklesu schodku o 202 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 6 772 mil. eur (5,6 % HDP). K medzimesačnému zlepšeniu odhadu výsledku hospodárenia prispelo najmä vylúčenie výdavkov na vojenskú techniku financovaných členskými štátmi NATO z deficitu na základe metodického spresnenia Štatistického úradu SR v rámci jesennej notifikácie.
  • V porovnaní s rozpočtom schváleným na rok 2023 KRRZ prognózuje deficit nižší o 0,8 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia rozpočtu ostáva naďalej nízke.
  • Ministerstvo financií v poslednom zverejnenom odhade predpokladá tohtoročný deficit vo výške 7 550 mil. eur (6,2 % HDP); v porovnaní s ním je odhad KRRZ nižší o 0,6 % HDP.
  • Očakávané výdavky na opatrenia vlády súvisiace s kompenzáciou cien energií dosahujú úroveň 2 876 mil. eur (2,4 % HDP), z čoho výdavky v objeme 1 074 mil. eur (0,9 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový negatívny vplyv opatrení na deficit nižší oproti rozpočtu o 1 536 mil. eur (1,3 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.