Metodika k rozpočtovému semaforu

Rozpočtový semafor je technický nástroj pre identifikáciu možných rizík na dosiahnutie rozpočtových cieľov. Vstupné údaje pochádzajú z rôznych zdrojov, predovšetkým z výkazníctva. Model vyhodnocuje povahu každého časového radu a volí spôsob, akým bude spracovaný. Dôležitým parametrom je pravidelnosť profilu mesačného/kvartálneho plnenia danej položky ekonomickej klasifikácie za konkrétny subjekt alebo skupinu subjektov.

Na základe reálneho vývoja na mesačnej báze odhadujeme koncoročné hodnoty pre každú položku rozpočtu verejnej správy. Výsledné odhady sú kombináciou výstupov z modelu pracujúceho s časovými radmi a expertných odhadov analytikov zohľadňujúcich aj iné faktory. Výstup používame na vyhodnotenie a komunikáciu úrovne fiškálneho rizika pre aktuálny fiškálny rok zrozumiteľnou formou – pomocou farieb semaforu signalizujúcich veľkosť očakávaných odchýlok fiškálnych výsledkov od ich rozpočtových cieľov.

Metodika z roku 2018