Začíname zverejňovať mesačné prognózy

  • 16. 10. 2018

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) vykonáva mnoho úloh, ktoré slúžia ako podklad pre vypracovanie stanovísk Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Je preto v záujme RRZ aj širokej odbornej verejnosti, aby boli zverejnené všetky relevantné informácie, ktoré sú v pozadí realizácie týchto úloh. Dávame tým príležitosť, aby ktokoľvek mohol podrobiť naše výstupy kritike. Nevnímame to ako negatívum, ale ako príležitosť neustále napredovať.

Transparentnosť je v prípade nezávislých fiškálnych inštitúcií kľúčová, keďže plní tri základné úlohy:

  • zvyšuje dôveryhodnosť výstupov tým, že ukazuje dáta, metodológiu a čelí odborným posudkom (napr. hodnotenie panelom poradcov, prezentovaním pred akademickou obcou, na medzinárodných konferenciách a workshopoch),
  • zvyšuje schopnosť porozumieť výstupom, ak sú informácie zverejňované jednoduchým, vizuálne atraktívnym a dostatočne detailným spôsobom (napr. schémy, infografiky, tematické webstránky),
  • vzdeláva publikum poukazovaním na fakt, že akokoľvek precízne je urobená analytická práca, vždy pôjde len o odhady a prognózy, ktoré sú spojené s väčšou alebo menšou neistotou.

Čo teda ideme zverejňovať?

Je pre nás dôležité poznať aktuálny stav vo verejných financiách a vedieť priebežne vyhodnotiť potenciálne riziká pre naplnenie rozpočtových cieľov vlády. Preto pravidelne monitorujeme makroekonomické prostredie, vývoj daňových a odvodových príjmov a nakoniec aj vývoj celej bilancie verejnej správy v porovnaní so schváleným rozpočtom. Naše informácie a odhady týkajúce sa krátkodobého vývoja v týchto oblastiach začneme v najbližších dňoch zverejňovať cez nasledovné výstupy:

Mesačné prognózy makroekonomického vývoja
– dávajú odpoveď na otázku, či je ekonomický vývoj v aktuálnom roku lepší alebo horší v porovnaní s predpokladmi makroekonomickej prognózy zapracovanej v schválenom rozpočte verejnej správy (napr. ekonomický rast, spotreba, zamestnanosť).

Mesačné prognózy vývoja daňových a odvodových príjmov – zameriavajú sa na porovnanie aktuálnej prognózy výnosu daní a odvodov so sumou zapracovanou v schválenom rozpočte pre daný rok. Súčasťou je aj odhad výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre každú obec a vyšší územný celok jednotlivo, čo môžu oceniť samosprávy pri vyhodnocovaní a príprave svojich rozpočtov.

Rozpočtový semafor – ponúka odpoveď na otázku, či sa vláde darí plniť svoj rozpočtový cieľ v oblasti salda rozpočtu v aktuálnom roku. Každý mesiac poskytuje informácie za celý sektor verejnej správy o vývoji príjmov, výdavkov a salde v metodike ESA2010 (podrobnejší popis bude zverejnený v nasledujúcom blogu).

Všetky tri výstupy budú aktualizované mesačne vychádzajúc z aktuálne dostupných údajov a informácií. Prognózy budú zverejnené s potrebným komentárom a s podkladovými údajmi na stiahnutie. Pre KRRZ predstavujú tieto výstupy nevyhnutný technický základ pre identifikáciu odchýlok od schváleného rozpočtu, ktoré si vyžadujú hlbšiu analýzu. Pri interpretácií záverov z týchto výstupov je preto potrebné mať na mysli, že na rozdiel od stanovísk RRZ, ktoré podliehajú vo väčšej miere aj kvalitatívnemu posúdeniu a schvaľovaniu členmi rady, tieto mesačné indikátory sú vo väčšej miere založené na automatizovanom spracovaní údajov. Z dôvodu vysokej náročnosti sa podrobnejšie spracovanie uskutočňuje najmä v obdobiach príprav stanovísk RRZ. Analýzy počas ostatných mesiacov slúžia skôr na zachytenie výrazných zmien vo vývoji na základe nových údajov. Stále však považujeme za dôležité mať na mesačnej báze nové informácie, napriek tomu, že sú iba čiastkové a môžu podliehať medzimesačným výkyvom.

Týmto sa naše snahy o transparentnosť nekončia. Okrem mesačných prognóz je pre vyhodnotenie rizík v trojročnom rozpočte dôležité aj vyhodnotenie rizík v strednodobom horizonte. KRRZ pre tieto účely pripravuje svoje strednodobé makroekonomické prognózy a prognózy daní a odvodov, ktoré bude zverejňovať ako súčasť technických predpokladov pre hodnotenia RRZ (minimálne raz ročne, pri hodnotení vládou schváleného rozpočtu). Okrem toho bude KRRZ na ročnej báze zverejňovať aj spätné vyhodnotenie presnosti svojich prognóz, čo by malo prispievať k ich ďalšiemu skvalitňovaniu.