Rozpočtový semafor na rok 2021 (Semafor marec 2021)

  • 1. 4. 2021

Rozpočtový semafor je model Kancelárie RRZ (KRRZ), ktorý na základe najnovších údajov automaticky prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej správy (VS).

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,6 mld. eur

  • Prognóza KRRZ pre deficit VS v roku 2021 sa mierne znížila, oproti februárovej prognóze prišlo k zlepšeniu o 152 mil. eur. K poklesu deficitu prispeli najmä lepšie výsledky hospodárenia samospráv v roku 2020 oproti očakávaniam, čo sa pozitívne premietlo aj do výhľadu na roku 2021.
  • Pozitívna odchýlka od salda rozpočtu je vo výške 512 mil. eur (0,53 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a jej dôsledky na makroekonomický vývoj.
  • Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS v roku 2021 dosiahnuť úroveň 6 579 mil. eur (6,78 % HDP).
  • Opatrenia vlády na riešenie pandémie zohľadnené v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 2 173 mil. eur (2,2 % HDP), pričom nad rámec rozpočtovanej rezervy navyšujú deficit o sumu 877 mil. eur (0,9 % HDP). Dodatočné výdavky v objeme 255 mil. eur (0,3 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov.
  • Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet odhadujeme vo výdavkoch štátneho rozpočtu (ŠR). Úspora o 504 mil. eur (0,5 % HDP) vyplýva najmä z nižšieho čerpania kapitálových výdavkov a bežných transferov; nižší odhad investícií súvisí aj s použitím časti rozpočtovaných investičných prostriedkov na financovanie opatrení na riešenie pandémie.
  • Pozitívne na deficit rozpočtu vplýva aj hospodárenie samospráv, najmä očakávané úspory obcí v čerpaní osobných výdavkov ako aj výdavkov na tovary a služby. Zlepšenie výhľadu hospodárenia vychádza z pozitívneho vývoja na konci roka 2020, keď bežné výdavky po zohľadnení COVID opatrení klesli oproti predpokladom. Celkový pozitívny vplyv sa saldo rozpočtu dosahuje 456 mil. eur (0,5 % HDP).

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf a v dátovom súbore.