Rozpočtový semafor na rok 2021 (Semafor marec 2021)

  • 1. 4. 2021

Rozpočtový semafor je model Kancelárie RRZ (KRRZ), ktorý na základe najnovších údajov automaticky prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej správy (VS).

Nad rámec automaticky prognózovaných premenných model preberá expertné odhady KRRZ. Údaje sú aktualizované mesačne, pre obce a VÚC sú k dispozícii na kvartálnej báze. Cieľom modelu je priebežná identifikácia odchýlok a rizík voči schválenému rozpočtu VS.

 

Viac o semafore

Ako interpretovať výstupy?

Zelená – žiadne, alebo minimálne riziko
Oranžová – mierne riziko
Červená – vysoké riziko

Čísla uvedené v grafe vyjadrujú odchýlky od rozpočtovaných hodnôt. Sú aktualizované mesačne na základe dostupných údajov a premietajú súčasný vývoj.

• Kladná hodnota znamená lepší vývoj
• Záporná hodnota znamená horší vývoj

Čo ovplyvňuje výsledky?

Do Semaforu vstupuje najmä priebežné plnenie jednotlivých položiek a ich historické hodnoty (Štátna pokladnica), schválené a upravené rozpočty (Rozpočtový informačný systém). Výsledky sú následne automaticky generované modelom. Ak sú k dispozícii expertné odhady KRRZ, nahradia sa nimi modelom odhadnuté ekvivalenty.

Aký je cieľ Rozpočtového semaforu?

Cieľom je priebežná a včasná identifikácia odchýlok a rizík voči schválenému rozpočtu VS. Výstupy sa zohľadňujú pri tvorbe hodnotiacich správ RRZ.

Aký vplyv má Rozpočtový semafor na rozpočet VS?

Model nemá vplyv na rozpočet. Ide o nezávislý pohľad na hospodárenie VS počas roka. Identifikované odchýlky sú analyzované, prípadne konzultované.

Metodika

KRRZ na základe najnovších dostupných údajov aktualizuje model každý mesiac. Model triedi údaje z viacerých zdrojov, vytvára časové rady, vyhodnocuje znaky ich pravidelnosti, prognózuje koncoročné plnenia a agreguje odhady za celú verejnú správu.

Automatické prognózovanie berie do úvahy priebežné plnenie, rozpočtované hodnoty, celú históriu časového radu a dynamicky zohľadňuje profil vývoja položky. Ak model vyhodnotí položku ako problematickú, použije na jej odhadnutie hodnotu upraveného rozpočtu k danému mesiacu.

Nad rámec automaticky prognózovaných premenných model preberá expertné odhady KRRZ. Ide najmä o daňové príjmy, dividendy, ostatné nedaňové príjmy, platené úroky, kapitálové výdavky, rezervy, EÚ, spolufinancovanie atď.

Detailný popis metodiky nájdete v štúdii Budgetary Traffic Lights.

Presnosť

Semafor pracuje s odhadmi viac ako 10 000 časových radov, ktoré spracúva, vyhodnocuje a prognózuje ich koncoročné plnenie. Presnosť odhadov bude predmetom vyhodnotenia, na základe ktorého sa budú zlepšovať algoritmy modelu.

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,6 mld. eur

  • Prognóza KRRZ pre deficit VS v roku 2021 sa mierne znížila, oproti februárovej prognóze prišlo k zlepšeniu o 152 mil. eur. K poklesu deficitu prispeli najmä lepšie výsledky hospodárenia samospráv v roku 2020 oproti očakávaniam, čo sa pozitívne premietlo aj do výhľadu na roku 2021.
  • Pozitívna odchýlka od salda rozpočtu je vo výške 512 mil. eur (0,53 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a jej dôsledky na makroekonomický vývoj.
  • Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS v roku 2021 dosiahnuť úroveň 6 579 mil. eur (6,78 % HDP).
  • Opatrenia vlády na riešenie pandémie zohľadnené v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 2 173 mil. eur (2,2 % HDP), pričom nad rámec rozpočtovanej rezervy navyšujú deficit o sumu 877 mil. eur (0,9 % HDP). Dodatočné výdavky v objeme 255 mil. eur (0,3 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov.
  • Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet odhadujeme vo výdavkoch štátneho rozpočtu (ŠR). Úspora o 504 mil. eur (0,5 % HDP) vyplýva najmä z nižšieho čerpania kapitálových výdavkov a bežných transferov; nižší odhad investícií súvisí aj s použitím časti rozpočtovaných investičných prostriedkov na financovanie opatrení na riešenie pandémie.
  • Pozitívne na deficit rozpočtu vplýva aj hospodárenie samospráv, najmä očakávané úspory obcí v čerpaní osobných výdavkov ako aj výdavkov na tovary a služby. Zlepšenie výhľadu hospodárenia vychádza z pozitívneho vývoja na konci roka 2020, keď bežné výdavky po zohľadnení COVID opatrení klesli oproti predpokladom. Celkový pozitívny vplyv sa saldo rozpočtu dosahuje 456 mil. eur (0,5 % HDP).

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf a v dátovom súbore.