Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2017

  • 11. 5. 2018

Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 1,04 % HDP, čím sa na rozdiel od rokov 2014 až 2016 podarilo splniť rozpočtovaný cieľ, ktorý bol na úrovni 1,29 % HDP. Hrubý dlh dosiahol úroveň 50,9 % HDP, čo je oproti predpokladom rozpočtu menej o 1,8 % HDP a zostal v prvom sankčnom pásme dlhového pravidla.

Zníženie deficitu oproti rozpočtovanej úrovni umožnili najmä úspora výdavkov na spolufinancovanie a odvode do rozpočtu EÚ, zrušenie rezerv štátneho rozpočtu a vyššie daňové a odvodové príjmy. Na druhej strane, negatívne vplyvy tvorili najmä vyššie kapitálové výdavky samospráv, výpadky príjmov z dividend a z predaja emisných kvót a horšie hospodárenie vybraných subjektov verejnej správy. Okrem toho boli v štátnom rozpočte realizované dodatočné výdavky, ktoré boli z časti financované z rozpočtovaných rezerv.