Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať

  • 21. 2. 2014

Pravdepodobnosť participácie jednotlivca na slovenskom trhu práce je závislá od výšky jeho čistého príjmu zo zamestnania a prijatých sociálnych dávok.

Jednopercentný nárast v čistej mzde zvyšuje pravdepodobnosť ekonomickej aktivity priemerného jednotlivca o 0,263 percentuálneho bodu. Jednotlivci s nižším vzdelaním, ženy a osobitne matky starajúce sa o dieťa do troch rokov ako aj ľudia vo vyššom veku sú najcitlivejšou skupinou obyvateľstva pri zmenách v daňovom alebo sociálnom systéme. Reformy daní a dávok s cieľom zvýšiť participáciu by sa teda mali zamerať najmä na tieto skupiny. Správanie a úspešnosť ľudí na trhu práce samozrejme ovplyvňujú aj iné faktory. Najdôležitejšími sa javia byť vzdelanie, rodina a či má človek významnejšie finančné záväzky.