Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2014

  • 16. 7. 2015

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2014 úroveň 2,8 % HDP a medziročne sa zvýšil o 0,4 % HDP.

Strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) tak nebol dosiahnutý. Výrazná konsolidácia v roku 2013 a fiškálne uvoľnenie v roku 2014 viedli k tomu, že štrukturálne saldo v roku 2014 dosiahlo úroveň stanovenej trajektóriou, ktorá by mala zabezpečiť splnenie cieľa do roku 2017.

Tento záver potvrdzuje aj hodnotenie vývoja upravených výdavkov rozpočtu, ktoré od roku 2012 narástli v súlade s výdavkovým pravidlom. Z uvedeného RRZ konštatuje, že v roku 2014 nedošlo k výraznej odchýlke a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.

Oproti roku 2012 sa štrukturálne saldo v roku 2014 zlepšilo celkom o 1,6 % HDP, čo je úroveň vychádzajúca z požadovaného rovnomerného zlepšovania deficitu o 0,8 % HDP ročne. V roku 2013 sa uskutočnila konsolidácia a saldo sa zlepšilo o 2,1 % HDP, kým v roku 2014 došlo k fiškálnemu uvoľneniu vo výške 0,4 % HDP.

V rámci celkového hodnotenia RRZ vzala do úvahy aj vplyv iných faktorov ako sú nižšie príspevky do 2.piliera dôchodkového systému, vplyv úrokových nákladov a náklady na likvidáciu jadrových zariadení, ktoré zlepšili ukazovateľ štrukturálneho salda celkom o 0,2 % HDP, ale z dlhodobého pohľadu nevplývajú pozitívne na rozpočtovú pozíciu.