Správa o vývoji sociálneho systému – Welfare Report

  • 11. 2. 2022

Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti priraďuje RRZ úlohu napomáhať dosiahnutiu dlhodobej udržateľnosti hospodárenia SR ako jej hlavného cieľa. Zákon zároveň vyžaduje pri dosahovaní tohto cieľa aj prihliadať  na efektívnosť, transparentnosť, sociálnu spravodlivosť a solidaritu medzi súčasnými a budúcimi generáciami. Jedným z kľúčových vstupov pre vyhodnocovanie dlhodobej udržateľnosti a strednodobých rizík rozpočtu sú predpoklady o vývoji sociálneho systému ako najväčšej časti výdavkov verejných financií.

Preto medzi dôležité úlohy RRZ patrí aj systematické analyzovanie sociálneho systému, vyhodnocovanie zamýšľaných aj nezamýšľaných efektov opatrení a modelovanie ďalšieho vývoja systému a jeho nákladov. Modelové nástroje, ktoré analytici Kancelárie RRZ za týmto účelom vytvorili, umožňujú kvantifikovať dopady legislatívnych návrhov, ktoré RRZ vyhodnocuje  na požiadanie pre tvorcov politík.

Keďže na Slovensku dnes neexistuje komplexný prehľad vývoja sociálneho systému,  RRZ pripravila Správu o vývoji sociálneho systému. Tento analytický materiál ponúka  prehľad o  politikách sociálneho systému a trendoch v ich vývoji. Sumarizuje  legislatívny vývoj, poskytuje prehľad o jednotlivých dávkach sociálneho systému, počte ich poberateľov, priemernej výške, vyplatenom objeme a ďalších parametroch. Ku každému nástroju sociálnej politiky pripája aj analytický pohľad na faktory, ktoré ovplyvňujú počet poberateľov či výšku dávky a prognózu vývoja ďalšieho čerpania.

Typ sociálnej politiky je čisto doménou vlády. Materiál preto nehodnotí správnosť či vhodnosť jednotlivých nástrojov sociálnej politiky, pomáha však napríklad zorientovať sa v tom, ktorá generácia opatreniami získava a ktorá stráca.

Materiál je rozčlenený do viacerých celkov. Hlavný analytický pohľad na celý systém sociálneho zabezpečenia nájdete v samotnej Správe o vývoji sociálneho systému Slovenska – Welfare report, jeho zhrnutie v Hlavných záveroch. Príloha obsahuje detailnejšie informácie o vývoji jednotlivých dávok. Súčasťou materiálu je aj rozsiahla dátová príloha. Analytické podklady vznikli v rámci spolupráce KRRZ a Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Správa nemá stanovenú pevnú frekvenciu vydávania ani pevne stanovený formát. Cieľom prvej správy  je  poskytnúť verejnosti sumarizovaný dátový podklad  prezentujúci históriu a vývoj  sociálneho systému. Ďalšie správy budú tematicky zamerané na vybrané oblasti a témy. Veríme, že aj týmto krokom prispejeme ku kvalitnejšej odbornej aj politickej debate o sociálnom systéme, ako aj  k zvýšeniu kvality návrhov zmien v sociálnej politike v budúcnosti.