Daňová prognóza – mesačné dane (február 2021)

  • 26. 2. 2021

Kancelária RRZ (KRRZ) mesačne monitoruje vývoj daňových a odvodových príjmov verejnej správy a aktualizuje prognózu pre bežný rok.

Pravidelná aktualizácia prognóz má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného rozpočtu verejnej správy (RVS) a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci vychádzajúcom z ostatnej prognózy Výboru pre daňové prognózy (VpDP). Prognóza vstupuje do Rozpočtového semaforu.

 

Viac o prognóze

Ako interpretovať výstupy?

Čísla uvedené v grafe sú odchýlkami od schváleného rozpočtu na daný rok. Sú aktualizované mesačne na základe dostupných údajov a premietajú súčasný vývoj.
• Kladná hodnota znamená lepší výber daní
• Záporná hodnota znamená horší výber daní

Čo ovplyvňuje prognózu?

Do prognózy vstupuje priebežné plnenie daní, makroekonomický vývoj, legislatívne úpravy a informácie o neštandardných platbách.

Aký je účel prognózy?

Ide o prognózu pre potreby KRRZ. Prognóza slúži na vyhodnotenie rizík rozpočtu v aktuálnom roku a zároveň slúži ako štartovací bod pre tvorbu strednodobej daňovej prognózy a identifikovanie rizík návrhu rozpočtu na najbližšie tri roky.

Aký vplyv má prognóza na rozpočet VS?

Prognóza KRRZ nevstupuje do rozpočtového procesu a nemá priamy vplyv na informácie uvedené v oficiálnych rozpočtových dokumentoch publikovaných Ministerstvom financií SR alebo Vládou SR (tie by mali vychádzať z VpDP). Cieľom prognózy je identifikovať odchýlky práve od týchto oficiálnych prognóz.

V akých termínoch sú zverejňované mesačné odhady vývoja daňových príjmov?

Prognóza je aktualizovaná každý mesiac a publikovaná približne k 16. dňu v mesiaci. Presný dátum je uvedený v priebežne aktualizovanom kalendári udalostí. Prognóza v danom mesiaci zohľadňuje plnenie daní ku koncu predošlého mesiaca a ostatné informácie dostupné k dátumu zverejnenia.

Z akých údajov vychádza rozdelenie výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC?

Rozdelenie výnosu DPFO je aktualizované každý mesiac na základe aktualizovanej mesačnej prognózy KRRZ. Zohľadňuje pravidlá prerozdeľovacieho mechanizmu pre aktuálny rok.

Metodika

KRRZ na základe najnovších dostupných údajov aktualizuje svoju prognózu každý mesiac. V čase zasadnutia VpDP (štandardne vo februári, v júni a v septembri) je prognóza vypracovaná detailnejšie, berie do úvahy viac vstupných parametrov a nad rámec odhadov pre bežný rok obsahuje aj strednodobú časť.

Prognóza svojou štruktúrou zodpovedá tabuľke VpDP, nejde teda o daňové príjmy v ESA2010, ktorých definícia je širšia.

Prognóza je na akruálnom princípe, tzn. odhady sa viažu k obdobiu, ktorého sa týkajú, bez ohľadu na dátum realizácie platby. Hotovostný a akruálny ročný výnos sa môže výrazne líšiť, keďže posuny v čase môžu radiť prijaté platby do predošlého roka. Posun býva spravidla maximálne 12 mesiacov.

Presnosť

Presnosť prognózy bude vyhodnotená raz ročne.

medzimesačne

+42 mil. eur
+0,05 % HDP

voči RVS 2021 – 2023

+445 mil. eur
+0,47 % HDP

voči VpDP 02/2021

+95 mil. eur
+0,10 % HDP

V porovnaní s rozpočtom verejnej správy 2021-2023, ktorý bol schválený parlamentom v decembri 2020, indikuje prognóza vyššie daňovo-odvodové príjmy o 454 mil. eur. Najväčšie odchýlky súvisia s položkami naviazanými na mzdovú bázu, s daňou z pridanej hodnoty a s daňou z príjmov právnických osôb, v ktorej je veľká neistota s ohľadom na makroekonomický vývoj.

Z pohľadu salda verejnej správy ide o zlepšenie o 449 mil. eur. Rozdiel oproti sume 454 mil. eur je spôsobený očistením o vplyv položiek neutrálnych na saldo (daňový bonus a tzv. 2 % na verejnoprospešný účel).

Vývoj daňových prognóz v roku 2021 (odchýlky od rozpočtu)

Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči schválenému rozpočtu VS a ostatnému VpDP

Daňové príjmy samospráv z DPFO uvádzame na samostatnej stránke.
Viac informácií nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf.