Odhad deficitu je naďalej nižší ako cieľ rozpočtu (Semafor apríl 2021)

  • 29. 4. 2021

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,6 mld. eur

• Prognóza KRRZ pre deficit VS v roku 2021 sa mierne zvýšila, oproti marcovej prognóze prišlo k zhoršeniu o 43 mil. eur. K nárastu deficitu prispeli najmä vyššie výdavky na zdravotníctvo, najmä rast čerpania spojeného s pandémiou (liečba COVID-19, PCR testovanie) ako aj realizácia zdravotníckych výkonov odložených v predchádzajúcom období.

• Napriek zhoršeniu prognózy je očakávaná odchýlka od salda rozpočtu naďalej pozitívna vo výške 469 mil. eur (0,49 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a jej dôsledky na makroekonomický vývoj.

• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS v roku 2021 dosiahnuť úroveň 6622 mil. eur (6,88 % HDP).

• Opatrenia vlády na riešenie pandémie zohľadnené v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 2210 mil. eur (2,3 % HDP), pričom nad rámec rozpočtovanej rezervy navyšujú deficit o sumu 913 mil. eur (0,9 % HDP). Dodatočné výdavky v objeme 255 mil. eur (0,3 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet odhadujeme vo výdavkoch štátneho rozpočtu (ŠR). Úspora o 598 mil. eur (0,6 % HDP) vyplýva najmä z nižšieho čerpania kapitálových výdavkov a bežných transferov; nižší odhad investícií súvisí aj s použitím časti rozpočtovaných investičných prostriedkov vo výške 400 mil. eur na financovanie opatrení na riešenie pandémie.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.