Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k Riadnemu predbežnému stanovisku k Smernici Európskej rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch

Zadávateľ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popis

RRZ vníma pozitívne návrh Smernice, keďže ide o krok smerom k prehodnoteniu a posilneniu fiškálneho rámca EÚ. Navrhované kroky smerujú k lepšiemu využívaniu synergií medzi pravidlami a inštitúciami, ako aj medzi rozličnými úrovňami administratívy, pričom sú rešpektované zásady subsidiarity1 a proporcionality.

Číslo požiadavky

02/2018

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

21. 2. 2018

Termín dodania

6. 3. 2018