Poskytnutie poradenských služieb v súvislosti s využitím modelovacieho softwaru IRIS

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky
na poskytnutie služby s predmetom zákazky:
„Poskytnutie poradenských služieb v súvislosti s využitím modelovacieho softwaru IRIS“
postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Sídlo: Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava IČO: 42263051 DIČ: 2023552652

2. Obchodné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o poskytovaní poradenských služieb.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

4. Spoločný slovník obstarávania: 72227000-2 Poradenstvo pri integrácii softvéru

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Predmet zákazky: Predmetom zákazky je poskytovanie nasledujúcich poradenských služieb:
6.1 previesť výukový seminár zamestnancom verejného obstarávateľa na modelovací software Iris (Copyright Jaromír Beneš) v celkovom rozsahu 40 hodín,
6.2 zhodnotiť súčasný prognostický model používaný verejným obstarávateľom, vyjadriť pripomienky, odporúčania a navrhnúť spôsob riešenia modelu prostredníctvom modelovacieho software Iris (Copyright Jaromír Beneš) v celkovom rozsahu 40 hodín,

7. Lehota dodania predmetu zákazky: - do 31.12.2013.

8. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov KRRZ. Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok ani zálohová platba. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúr. Splatnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňových dokladov, bude 15 dní odo dňa jej doručenia.

9. Podmienky účasti uchádzačov:
-  doklad o oprávnení poskytovať predmetnú službu,
-  zoznam aspoň troch referencií o poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov preukazujúce skúsenosti s modelovaním fiškálnych alebo makroekonomických modelov, vrátane ich použitia v softvéri IRIS,
- preukázanie minimálne päťročnej praxe s používaním softvéru IRIS na úrovni školiteľa pri osobe, ktorá bude realizovať výukový seminár zamestnancom verejného obstarávateľa na modelovací software Iris (Copyright Jaromír Beneš)

10. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky: - nie je potrebná.

11. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
- výzva na predkladanie cenových ponúk,
- výzva sa zasiela výhradnému distribútorovi IRIS
- nástrojov pre vytváranie a vykonávanie makroekonomických modelov v prostredí MATLAB.

12. Spôsob určenia ceny:
- uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby predstavujúcej predmet zákazky uvedená v cenovej ponuke uchádzača musí byť konečná a vyjadrená v eurách,
- navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby (odmenu za poskytnutú službu, náklady na ubytovanie poskytovateľov služby v mieste sídla verejného obstarávateľa, stravné a vreckové podľa platných sadzieb cestovných náhrad uchádzača a prípadné cestovné).
- všetky ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované zmluvné ceny ako konečné. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač upozorní v ponuke a v návrhu na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk.

13. Kritérium na hodnotenie ponúk: Kritériom na hodnotenie cenových ponúk v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je najnižšia cena za celý predmet zákazky v eurách vrátane DPH DPH, resp. konečná cena

14. Lehota na predkladanie cenových ponúk: Vyhlasovateľ žiada cenovú ponuku zaslať prostredníctvom mailu na adresy: novysedlak@rrz.sk do 20.9.2013.

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk v prípade, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má na zabezpečenie predmetu zákazky.