Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zavedenie 19 % sadzby DPH, DPPO a DPFO