Bezpečná úroveň dlhu pre Slovensko

  • 16. 4. 2019

Úroveň bezpečnej hranice dlhu na Slovensku sa v čase mení v závislosti od aktuálneho hospodárenia verejných financií, očakávaných zmien v demografickej štruktúre populácie a s tým súvisiaceho nárastu výdavkov citlivých na starnutie populácie a zhoršenia prognóz rastu domácej ekonomiky.

Cieľom tohto komentáru je objasniť prepojenie medzi fiškálnymi politikami vlády, fiškálnym limitom a rizikovou prirážku krajiny, a to v kontexte dlhodobých projekcií výdavkov citlivých na starnutie populácie a väčších výkyvov v hospodárskom cykle krajiny.