Fiscal Policy Matters: A New DSGE Model for Slovakia

  • 27. 4. 2016

Čo ťahá slovenskú ekonomiku a aké faktory prispeli k jej pokrízovému oživeniu?

V akej miere sa proexportná orientácia ekonomiky a jej rastúca otvorenosť podieľa na jej zraniteľnosti voči zahraničným vplyvom? Ako konsolidovať verejné financie, ak je dlh príliš vysoký, no rast ekonomiky len mierny? Je lepšie zvyšovať daňové zaťaženie, či radšej znižovať výdavky?

Toto všetko sú otázky, na ktoré hľadáme odpovede v našej novej štúdii. Predstavujeme v nej dynamický stochastický multi-trendový model všeobecného ekvilibria popisujúci ekonomiku Slovenska so zameraním sa na jeho fiškálnu politiku. Pomocou neho popisujeme hlavné hybné sily slovenskej ekonomiky po roku 2009. Empirická analýza zdôrazňuje mimoriadnu dôležitosť vplyvu zahraničného vývoja na rast domáceho HDP, medzinárodného obchodu a dynamiku trhu práce. Detailné skúmanie dopadov konsolidácie verejných financií na výkonnosť ekonomiky poukazuje na vyššiu škodlivosť zvyšovania daní (najmä priamych) než znižovania výdavkov, pričom mimoriadne negatívne efekty sú spájané s rastúcim daňovým zaťažením práce. Na výdavkovej strane má najnepriaznivejší dopad na ekonomiku znižovanie vládnych investícií.

Kľúčové slová: dynamický stochastický multi-trendový model všeobecného ekvilibria, simulácie, fiškálne pravidlá, fiškálne multiplikátory, fiškálna konsolidácia

JEL klasifikácia: E32, C61, C63, D58, E62, H63, H5