Fiscal Limits – The Mirror Does Not Lie

  • 27. 3. 2019

Cieľom našej najnovšej štúdie je objasniť prepojenie medzi fiškálnymi politikami vlády, fiškálnym limitom a rizikovou prirážku krajiny, a to v kontexte dlhodobých projekcií citlivých na starnutie populácie a väčších výkyvov v hospodárskom cykle krajiny.

Hlavnou zmenou oproti predchádzajúcej štúdii je zavedenie spätnej väzby medzi rizikovou prirážkou a distribúciou fiškálneho limitu, čo má za následok vzájomné previazanie fiškálnej politiky s odpoveďou finančných trhov a zjednodušuje kalibráciu modelu na slovenské dáta.

Distribúcia fiškálneho limitu vyjadruje kumulatívnu pravdepodobnosť, s akou krajina bude čeliť defaultu4 na vládny dlh v závislosti od akuálnej výšky dlhu. V kontexte slovenskej ekonomiky sú hlavnými príčinami ovplyvňujúcimi riziko defaultu práve dlhodobé projekcie výdavkov citlivých na starnutie populácie a očakávaného rastu ekonomiky, očakávania o fiškálnej politike a jej kredibilite, turbulencie v hospodárskom cykle a externé šoky.

Kľúčové slová: Simulation Methods and Modelling, Fiscal Policy, Government Expenditures, Debt Management and Sovereign Debt

JEL klasifikácia: C15, C63, E62, H5, H63.