Prečo Rozpočtový semafor odhaduje nižší deficit ako vláda

  • 25. 11. 2021

KRRZ publikuje každý mesiac Rozpočtový semafor, ktorý odhaduje koncoročné hospodárenie verejnej správy (VS) . Očakávaná úroveň deficitu sa pritom odlišuje, často aj pomerne výrazne, od odhadov zverejnených ministerstvom financií (MF SR) [1]. Kým v predchádzajúcich rokoch prognóza KRRZ zväčša poukazovala na negatívne riziká pre rozpočet, v roku 2021 je naopak optimistickejšia.

Čo spôsobuje najväčšie rozdiely medzi prognózami?

·         Prvou príčinou je odlišná frekvencia zapracovania aktuálnych informácií, napríklad o makroekonomickom vývoji alebo o aktuálnom plnení jednotlivých príjmov či výdavkov.

·         Druhým, nemenej dôležitým dôvodom pre odchýlky, je rozdiel v predpokladanej výške čerpania výdavkov zo zdrojov alokovaných v štátnom rozpočte.

·         Tretím zdrojom rozdielov sú odlišné predpoklady o hospodárení subjektov VS mimo štátneho rozpočtu, najmä samospráv. Podrobnejšie si tieto faktory popíšeme na príklade aktuálnych odhadov pre rok 2021 zverejnených MF SR a KRRZ.

V polovici októbra vláda schválila Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 [2], v rámci ktorého MF SR prezentovalo aj svoj aktuálny odhad pre úroveň deficitu v tomto roku. MF SR očakáva, že deficit VS dosiahne v roku 2021 úroveň 7,9 % HDP. Takmer osempercentný schodok očakávaný MF SR by znamenal nesplnenie cieľa rozpočtu pre tento rok na úrovni 7,4 % HDP.

V aktuálnej októbrovej prognóze naopak KRRZ očakáva, že koncoročný deficit dosiahne úroveň 6,7 % HDP, čo by znamenalo lepší výsledok oproti odhadu MF SR až o 1,2 mld. eur. Pozitívna odchýlka odhadu KRRZ oproti hodnote očakávanej MF SR vyplýva najmä z úspory v čerpaní výdavkov štátneho rozpočtu a iných subjektov, vrátane výdavkov na riešenie pandémie, a z dodatočného nárastu daňových príjmov. Tieto rozdiely pritom súvisia s charakteristikami rozpočtového semaforu: častého zapracovania nových dostupných informácií a zohľadnenia aktuálneho vývoja pri predpokladanom čerpaní výdavkov.

Rozpočtový semafor je pripravovaný každý mesiac, pričom do odhadu sú zapracované všetky aktuálne dostupné informácie. Môže tak priebežne zohľadňovať zmeny v ekonomickom vývoji alebo plnení jednotlivých položiek rozpočtu. V októbrovom semafore tak boli zahrnuté dostupné údaje o vývoji do konca septembra, čo napríklad v prípade daňových príjmov znamenalo navýšenie výnosu vplyvom vyššieho plnenia DPH či DPPO. Naproti tomu odhad MF SR vychádza z prognózy septembrového Výboru pre daňové prognózy, ktorá z časových dôvodov nemôže zohľadniť nové informácie o vyššom plnení. Vo výslednom odhade KRRZ tak zohľadnenie aktuálnych informácií znamenalo zníženie deficitu.

Pozitívna odchýlka od odhadu MF SR vyplýva aj z rozdielov v predpokladoch o čerpaní výdavkov v štátnom rozpočte. Vládny odhad sumy, ktorá sa minie do konca roka, vychádza z celkového objemu prostriedkov, ktoré sú k dispozícii jednotlivým rezortom[3]. Vysoký deficit v tomto prípade znamená, že ministerstvá vyčerpajú zdroje, ktoré majú k dispozícii, takmer v plnej výške. Na druhej strane, v našom odhade vychádzame z toho, koľko prostriedkov už vyčerpali ku koncu septembra, a porovnávame to s vývojom v predchádzajúcich rokoch. Keďže rýchlosť rastu výdavkov nezodpovedá vysokým predpokladom MF SR, náš odhad je nižší, čo zároveň znamená aj nižší deficit.

Tretím a posledným zdrojom rozdielov medzi odhadmi sú predpoklady o hospodárení ostatných subjektov verejnej správy, najmä samospráv. Už pôvodný rozpočet na rok 2021 predpokladal výrazný negatívny dopad pandémie na ich hospodárenie cez pokles príjmov a nárast výdavkov v rokoch 2020 aj 2021, pričom aktuálny odhad MF SR z veľkej časti nadväzuje na tieto hodnoty. Podľa zverejnených výsledkov hospodárenia sa tieto riziká v roku 2020 nenaplnili a obce hospodárili prebytkovo. Tento výsledok sa v našom odhade premietol to očakávaného lepšieho hospodárenia aj v roku 2021, čo znamená odchýlku oproti odhadu MF SR s pozitívnym vplyvom na saldo VS.

 

[1] Ide o odhady zverejnené na jar v rámci Programu stability, v lete v rámci správy o očakávanej skutočnosti, a na jeseň v rámci Návrhu rozpočtu verejnej správy.
[2] Návrh bol schválený na rokovaní vlády dňa 14. októbra 2021.
[3] Ide o limity výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, z ktorých niektoré boli navýšené v rámci júnovej novely zákona o štátnom rozpočte.