Slovensko má najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií spomedzi všetkých krajín v EÚ

  • 3. 9. 2021

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2020

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predložila k 31. 8. 2021 do Národnej rady SR Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2020. Povinnosť predložiť a prerokovať správu je stanovená Ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.

Ešte pred vypuknutím krízy dosiahol indikátor dlhodobej udržateľnosti úroveň vysokého rizika a bol tak na najhoršej úrovni od roku 2013. Samotná kríza ho ešte viac zhoršila. V súčasnosti dosahuje Slovensko najhoršiu udržateľnosť verejných financií v rámci EÚ.

Dosiahnutie najhoršej dlhodobej udržateľnosti verejných financií od nadobudnutia Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ešte pred vypuknutím krízy začiatkom roku 2020, ako aj problémy s financovaním štátu počas krízy, naplno dokumentujú čiastočnú nefunkčnosť aktuálneho znenia Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Na podporu dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti verejných financií RRZ vníma ako akútnu potrebu prijatia novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Napriek požiadavkám ústavného zákona z roku 2011,  nie sú stále implementované výdavkové limity, ktoré by mohli výrazne znížiť riziko takéhoto negatívneho vývoja.[AC1]  RRZ preto víta záväzok vlády implementovať výdavkové limity vyjadrený v Pláne obnovy a odolnosti SR. RRZ považuje za dôležité prijatie výdavkových limitov vo forme ústavného zákona.

V apríli 2021 Eurostat zverejnil údaje o hrubom dlhu ku koncu roka 2020 na úrovni 60,6 % HDP. V porovnaní s rokom 2019 tak dlh stúpol o 12,4 p.b. a prekročil najvyššie sankčné pásmo ústavného limitu na dlh.  V súčasnosti platné znenie Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v takejto situácii okrem iného nariaďuje vláde predložiť na rokovanie národnej rady návrh opatrení na zníženie dlhu. Tento návrh opatrení zatiaľ nebol predložený.

Celú správu nájdete v priložených súboroch.