Starnutie populácie výrazne zvýši výdavky na sociálne transfery

  • 18. 2. 2022

Starnutie postupne výrazne zvýši výdavky na sociálny systém, pričom najväčší nárast nás čaká v najbližších troch desaťročiach. Pre porovnanie, na sociálne transfery pôjde oveľa väčší podiel z ekonomiky, ako počas pandémie, keď štát vytvoril niekoľko núdzových schém.

Odporúčame: Pozrite si komplexnú Správu o vývoji sociálneho systému – Welfare report.

Výdavky, ktoré slúžia na zabezpečenie služieb sociálneho štátu [1], tvorili v roku 2020 na Slovensku viac ako 63 % celkových výdavkov rozpočtu verejnej správy a ich vývoj preto významným spôsobom ovplyvňuje hospodárenie Slovenska.

Pri pohľade na trendy za posledných takmer 30 rokov a očakávaný výhľad na ďalšie desaťročia môžeme vypichnúť zopár pozorovaní:

·         Jediná komplexná zmena sociálneho systému sa udiala v rokoch 2003-2004, vďaka ktorej došlo aj v spojení s priaznivým ekonomickým vývojom k jedinému citeľnému poklesu výdavkov. Neskoršie legislatívne úpravy mali ako celok skôr neutrálny vplyv na úroveň výdavkov v % HDP, avšak od roku 2016 je zjavný trend zvyšovania štedrosti systému a rastu výdavkov. Rástli výdavky na nemocenské dávky (využívanie dobrovoľného poistenia, zvýšenie materskej, čerpanie materskej otcami), významne sa zvýšili výdavky na peňažný príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu.

·         Vplyvom ekonomickej krízy v roku 2009 podiel sociálnych výdavkov na HDP prudko vzrástol o takmer 2% HDP (z dôvodu poklesu HDP, keďže nominálne výška dávok neklesla), a po kríze už neklesol na pôvodné úrovne. Podiel sa následne držal na stabilnej úrovni až do roku 2019.

·         V dôsledku pandémie COVID-19 prijatím jednorazových opatrení prišlo v roku 2020 k prudkému, avšak len dočasnému nárastu výdavkov. Na základe aktuálnych prognóz očakávame po roku 2021 návrat celkovej úrovne výdavkov na približne pôvodné úrovne pred pandémiou COVID-19. Postpandemický prudký nárast nominálneho HDP znamená aj opätovný pokles výdavkov vyjadrených v pomerových ukazovateľoch.

·         K rastu výdavkov v pomere k HDP však už bude v ďalšom období výraznejšie prispievať starnutie populácie, ktoré ich zvýši o polovicu, najmä v oblasti dôchodkových dávok, v kompenzáciách sociálnych dôsledkov ŤZP a v sociálnych službách poskytujúcich dlhodobú starostlivosť. Najvýznamnejší nárast sa udeje na horizonte najbližších tridsiatich rokov a vysoko tak prevýši úroveň výdavkov, ktoré sme museli vynaložiť počas krízy v rokoch 2020 – 2021.

 

 

Poznámka: údaje o výdavkoch na daňový bonus na dieťa od roku 2004, ozbrojené zložky od roku 2012 a sociálne služby od roku 2013. Doplnené údaje vytvárajú “skoky” a prispievajú k celkovému zvýšeniu výdavkov.

Zdroj: údaje Sociálna poisťovňa, UPSVaR, Štatistický úrad SR (ŠÚSR) a výpočty RRZ

 

[1] Anglický termín „welfare state“ sa do slovenčiny ustálene prekladá ako „sociálny štát“.