Metodika základného scenára

Základný scenár vývoja verejných financií, ako dlhodobá projekcia príjmov a výdavkov verejnej správy zohľadňujúca budúci hospodársky a demografický vývoj v Slovenskej republike, ilustruje dôsledky súčasných politík na saldo a dlh verejnej správy v dlhodobom horizonte pri očakávanej zmene demografických a makroekonomických parametrov.

Zostavuje sa na obdobie najbližších 50 rokov a je nevyhnutným predpokladom na určenie ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti a vyhodnotenia miery rizík spojených s verejnými financiami. Keďže dlhodobé projekcie sú spojené s vysokou mierou neistoty, pri zostavovaní základného scenára je potrebné transparentne uviesť všetky použité informácie a predpoklady.

K jeho vyčísleniu je potrebné pripraviť demografické a makroekonomické projekcie, strednodobý scenár verejných financií, projekciu príjmov a výdavkov citlivých na starnutie populácie a iných implicitných a podmienených záväzkov.