Metodika_LTC

Metodika projekcie výdavkov a príjmov dlhodobej starostlivosti

  • 14. 3. 2024

V tejto publikácii je predstavený vlastný model pre projekciu výdavkov a príjmov dlhodobej starostlivosti, ktorého výstupy boli prvýkrát použité v Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií z apríla 2021. Cieľom tejto publikácie je transparentne verejnosti prezentovať metodiku a predpoklady projekcie.

Demografické zmeny v blízkom období[1] budú najvýraznejšou výzvou pre dlhodobú udržateľnosť hospodárenia verejných financií. Nárast populácie v poproduktívnom veku vytvorí tlak na výdavky verejných financií a zároveň pokles produktívnej populácie bude mať negatívny vplyv na zamestnanosť a ekonomický rast. Najčastejšie verejne diskutovaným dôsledkom starnutia populácie sú rastúce finančné náklady dôchodkového systému. S vyšším vekom však súvisí aj zhoršovanie zdravotného stavu[2], preto demografický vývoj vytvorí tlak aj na systémy zdravotnej a dlhodobej starostlivosti.

Úlohou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť[3] je monitorovanie a hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a napĺňania pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Základným indikátorom poskytujúcim obraz o udržateľnosti hospodárenia verejných financií na dlhodobom horizonte je ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti[4]. Jeho výpočet vychádza zo súčasného stavu hospodárenia verejných financií ako aj z predpokladaného budúceho vývoja výdavkov a príjmov verejnej správy. Na jeho výpočet Rada využíva vlastné modely pre dlhodobé projekcie výdavkových a príjmových položiek rozpočtu verejnej správy. Výnimkou bola projekcia výdavkov na dlhodobú starostlivosť, ktorú do roku 2021 Rada preberala z analýz Európskej Komisie. Vlastný modelovací aparát však oproti externej projekcii poskytuje viacero výhod, najmä kontrolu nad použitými predpokladmi, vyššiu konzistentnosť a previazanie s inými modelmi RRZ ako aj možnosť presnejšie zapracovať legislatívne prostredie a jeho zmeny.

Prezentovaný materiál dopĺňa metodiku základného scenára vývoja verejných financií zostavovaného na účely hodnotenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií a výpočtu limitu výdavkov verejných financií.

Materiál je organizovaný nasledovne: V kapitole 1 sú definované základné pojmy a špecifikovaná zahrnutá starostlivosť. Kapitola 2 sa zaoberá zdrojmi údajov pre vytvorenie projekcie. Kapitola 3 predstavuje rámec, metodiku a hlavné predpoklady projekcie, ktoré sú bližšie popísané v ďalších častiach. Kapitola 4 sa zaoberá spracovaním údajov a opisom súčasnej situácie, t.j. východiskového roka projekcie. Príloha 1 poskytuje technický popis modelu.


[1]      Podľa projekcii indexu závislosti staršej populácie bude Slovensko zasiahnuté starnutím výraznejšie od roku 2030. Starnutie však už dnes prebieha a ovplyvňuje verejné financie (Porubský, M., Novysedlák, V. 2018 str. 14.).
[2]      EK, The 2021 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections, str. 104 a 139.
[3]      Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, jej činnosť , kompetencie, definícia ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti vrátene faktorov zahrnutých v jeho výpočte a ďalšie podrobnosti sú stanovené ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.
[4]      Výpočet ukazovateľa vychádza z tzv. základného scenára vývoja verejných financií, ktorý je podrobne popísaný na webe RRZ.