O predĺžení rodičovského príspevku (alebo O potrebe správnych údajov pri tvorbe politík)

  • 24. 7. 2023

Zuzana Siebertová, Norbert Švarda, Martin Šuster

Novela zákona o rodičovskom príspevku umožní od nového školského roka rodičom  tých detí, ktoré už dosiahli vek 3 roky, ale neboli prijaté do spádovej materskej školy, aby aj naďalej poberali rodičovský príspevok, a to v rovnakej výške ako predtým, než dieťa dosiahlo vek 3 roky.

V štátnych materských školách je dlhodobým problémom nedostatok miest, a preto najmä mladšie deti často nebývajú do materských škôl prijaté. Následne stoja rodičia pred rozhodnutím ako deťom zabezpečiť starostlivosť – či v súkromnej škôlke, pomocou inej osoby alebo sami.

Deklarovaným cieľom tohto poslaneckého návrhu bolo kompenzovať rodičom náklady spojené s nemožnosťou umiestnenia dieťaťa do štátnej materskej školy. Vplyv na rozpočet verejnej správy bol predkladateľom odhadnutý (skôr len načrtnutý) jedným číslom – zrejme aj z dôvodu absencie správnych údajov (napr. predkladateľ vo svojom odhade použil výšku príspevku z roku 2020, keď bol výrazne nižší).

Pri schvaľovaní opatrenia, ktoré bude mať trvalý vplyv na rozpočet verejnej správy, je potrebné si vždy ujasniť, koľko bude stáť a či je návrh v súlade s deklarovanými cieľmi politík štátu zverejnenými napríklad v Národnom programe reforiem. Podľa tohto dokumentu zaostáva predovšetkým miera zamestnanosti osôb s nízkym vzdelaním a výzvou zostáva nízky podiel pracujúcich matiek s malými deťmi. V tomto blogu skúsime odpovedať na tri otázky: aké údaje potrebujeme na vyhodnotenie podobných politík (a aké máme), koľko bude stáť už prijaté opatrenie, a či sa to nedalo spraviť lepšie. Pritom nijako nespochybňujeme úmysel zákonodarcu – pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré nebolo miesto v štátnej škôlke.

1. Prvou otázkou je správne vyčíslenie finančných nákladov a na kvalifikovanú odpoveď je potrebné mať k dispozícii správne údaje. V prípade predĺženia poberania rodičovského príspevku je nevyhnutným minimom vedieť koľko detí vo veku od 3 do 6 rokov nebolo prijatých do štátnych (obecných) materských škôl. To, žiaľ, nevieme. Podľa štatistických ročeniek školstva, v roku 2022 nebolo vyhoveným viac ako 19 tisíc žiadostiam o prijatie, z toho najviac (vyše 8 700) v Bratislavskom kraji. Tu sú však mnohé neprijaté deti započítané duplicitne, keďže rodičia vedia o nedostatku miest v škôlkach a často žiadajú o prijatie do viacerých materských škôl. Takisto deti prijaté do jednej škôlky, ale neprijaté do inej, zostávajú v štatistike neprijatých žiadostí. Presné údaje o unikátnom počte zamietnutých žiadostí o prijatie však nie sú k dispozícii. Oprieť sa dá o kvalifikovaný odhad Ministerstva školstva SR, podľa ktorého sa v školskom roku 2020/21 nedostalo do škôlky približne 11 tisíc detí. Druhou možnosťou je porovnať počty 3- a 4-ročných detí v škôlkach, keďže škôlky prijímajú väčšinu 4-ročných detí (5-ročné deti prijímajú povinne všetky). Podľa tohto odhadu nám chýba asi 8 tisíc miest v materských školách.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvní celkové náklady na poberanie rodičovského príspevku je, že nárok vzniká v rodine len raz. Takže ak má potenciálny škôlkar mladšieho súrodenca, na ktorého je aj tak vyplácaný rodičovský príspevok alebo materské, ďalší nárok na príspevok už rodičom nevznikne. Z údajov o štruktúre rodín odhadujeme, že asi tretina 3- a 4-ročných detí má takéhoto súrodenca mladšieho než tri roky.

2. Ak sa zmierime s tým, že nevieme akého počtu rodín sa predĺženie rodičovského príspevku bude týkať, ale vieme to aspoň odhadnúť, môžeme odpovedať na druhú otázku. Pomocou modelu SIMTASK sme simulovali celkové výdavky zavedenia predĺženého rodičovského príspevku a jeho vplyv na disponibilné príjmy rodín s deťmi. Podľa nášho odhadu sa výdavky štátneho rozpočtu zvýšia o približne 40 mil. eur ročne. Ukazuje sa, že najviac sa priemerné disponibilné príjmy zvýšia rodinám v dvoch najvyšších príjmových kategóriách. Dôvodom je, že najviac miest v škôlkach chýba práve v Bratislavskom kraji, v ktorom sú najvyššie príjmy rodín (aj keď zároveň aj najvyššie ceny súkromných škôlok). Čo sa v skutočnosti udeje, koľko rodičov zareaguje na uvedenú zmenu zákona a bude žiadať o predĺžené poberanie rodičovského príspevku, uvidíme už na jeseň v údajoch UPSVaR.

Zdroj: Kancelária RRZ

Okrem priamych nákladov na rodičovské príspevky spôsobuje novela aj ďalšie náklady pre štátny rozpočet, ktoré predkladateľ pravdepodobne nemal v úmysle (aspoň to nespomína). Manžel/ka na predĺženej rodičovskej dovolenke totiž umožní manželke/manželovi znížiť si základ dane z príjmu fyzických osôb o nezdaniteľnú časť na nepracujúceho manžela/manželku. To doteraz bolo možné len pre rodičov detí do troch rokov, prípadne detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Teraz bude možné využiť zníženie základu dane na manžela/manželku dokonca bez ohľadu na to, či je dieťa do šesť rokov prijaté alebo neprijaté do materskej školy.

3. Posledná otázka znie, či je prijaté opatrenie v súlade s cieľmi sociálnej politiky štátu. Ako sme už ukázali, rodičom s viacerými deťmi do šesť rokov táto novela nepomáha so všetkými zvýšenými nákladmi napríklad v súkromnej škôlke. Predĺženie poberania rodičovského príspevku tiež znižuje motiváciu rodičov – obvykle matiek – aby sa vrátili na trh práce a začali vykonávať pracovnú činnosť. Príspevok je vyplácaný rodičom nezávisle od toho, či má poberateľ príjem z pracovnej činnosti.

Demotivačný charakter sa môže prejaviť najmä v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti, kde rodičia s nízkou kvalifikáciou (so mzdou blízko minimálnej mzdy) nebudú mať dostatočnú motiváciu vrátiť sa na trh práce. Aj podľa výsledkov našich simulácií pravdepodobnostným modelom – predĺženie poberania rodičovského príspevku povedie k zníženiu motivácie pracovať, pričom najväčší pokles sa podľa očakávania týka skupiny žien s malými deťmi. Anekdotické prípady už naznačujú, že viacerí rodičia sa snažia získať potvrdenie o neprijatí dieťaťa do materskej školy (tu alebo tu) – aj keď iná škôlka s voľnou kapacitou by mohla byť dostupná. Dlhodobý – potenciálne až šesťročný – výpadok z kariéry výrazne negatívne ovplyvní celoživotné príjmy týchto žien, vrátane ich dôchodkov.

Vhodnejším nástrojom, ako predĺženie možnosti poberať rodičovský príspevok, by bola úprava výšky a podmienok poskytovania už existujúceho príspevku na starostlivosť o dieťa (zákon č. 561/2008 Z.z.). Prostredníctvom príspevku na starostlivosť o dieťa aktuálne štát prispieva rodičom každého dieťaťa vo veku do 3 rokov (alebo do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav) na úhradu výdavkov vynaložených na jeho starostlivosť v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje. Príspevok môže byť poskytnutý zariadeniu alebo osobe, ktorá starostlivosť zabezpečuje (napríklad súkromná škôlka alebo rodinný príslušník), najviac do výšky 280 eur mesačne.

Výška príspevku však nebola od roku 2016 upravená a už dva roky je nižšia než rodičovský príspevok. Ten je od augusta 345,20 eur, respektíve 473,30 eur pre rodičov, ktorí predtým poberali materské. Preto je o tento príspevok v súčasnosti len minimálny záujem v špeciálnych prípadoch (napríklad ak dvojičky do 3 rokov navštevujú súkromnú materskú školu – keďže príspevok sa poskytuje na každé dieťa). Porovnanie vývoja nastavenia parametrov oboch príspevkov môže nájsť čitateľ tu.

Príspevok na starostlivosť o dieťa nie je poskytovaný plošne a najmä je viazaný na skutočné úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa. Pri zodpovedajúcej maximálnej výške by teda dokázal reagovať aj na rôzne náklady súkromných škôlok podľa regiónov. Jeho poskytnutie je flexibilnejšie v tom zmysle, že rodič o neho môže požiadať kedykoľvek pri splnení podmienok a poskytovanie nie je viazané na školský rok ako pri predĺženom poberaní rodičovského príspevku. V prípade predĺženého poberania rodičovského príspevku, ktorý sa poskytuje od začiatku školského roka v septembri, môže prísť k niekoľkomesačnému výpadku poberania príspevku, a to v závislosti od mesiaca, kedy dieťa dosiahlo vek 3 roky (vtedy končí štandardný nárok na rodičovský príspevok). Príspevok na starostlivosť sa preto javí ako vhodnejší nástroj na dosiahnutie deklarovaného cieľa kompenzovať rodičom náklady spojené so zabezpečením starostlivosti o dieťa a zároveň neznižovať motiváciu rodiča starajúceho sa o dieťa vrátiť sa na pracovný trh.

Zdroj: Kancelária RRZ