Improving the Validity of Microsimulation Results: Lessons from Slovakia

  • 9. 9. 2016

Diskusná štúdia sumarizuje poznatky získané v procese tvorby mikrosimulačného modelu slovenského daňového a sociálneho systému.

SIMTASK je mikrosimulačným nástrojom, ktorý vo vysokej miere zohľadňuje aktuálnu legislatívu v oblasti daní z pracovných príjmov a sociálnych transferov. Pre vybudovanie dôveryhodného analytického nástroja vhodného posúdiť fiškálne a distribučné dopady legislatívnych zmien bolo kľúčové venovať pozornosť detailom v simuláciách jednotlivých daní, odvodov a sociálnych dávok ako aj reprezentatívnosti mikroúdajov vstupujúcich do modelu.

K významnému zlepšeniu agregátnej validity simulovaných výsledkov prispelo použitie nových váh, ktoré okrem iných faktorov zohľadňujú aj príjmovú distribúciu pracovných príjmov a vybrané vekové kohorty. Využitie inovatívnych prístupov, vďaka ktorým simulované odhady vernejšie zodpovedajú legislatíve ako aj externým štatistikám, je prínosom modelovacieho prístupu s vysokým stupňom užívateľskej kontroly v porovnaní so štandardnými mikrosimulačnými modelmi.

Diskusná štúdia je revidovanou verziou štúdie „SIMTASK: A Microsimulation Model of the Slovak Tax-Benefit System” zverejnenej minulý rok. Štúdia „Improving the Validity of Microsimulation Results: Lessons from Slovakia” bola prijatá na publikáciu v časopise International Journal of Microsimulation