Pohyby na trhu práce menia dynamiku rastu miezd

  • 30. 3. 2016

Rast miezd je ovplyvnený najmä produktivitou, inflačnými očakávaniami či vzdialenosťou od plnej (potenciálnej) zamestnanosti.

Fluktuácia pracovníkov z/do zamestnania však môže meniť štruktúru zamestnancov a tak spomaľovať či zrýchľovať celkovú dynamiku miezd v ekonomike a skresľovať situáciu na trhu práce. V roku 2015 sa vo väčšej miere prejavil vplyv zamestnávania menej kvalifikovaných, dlhodobo nezamestnaných či ľudí s kratším úväzkom, ktorých mzda je zvyčajne nižšia.

To spôsobilo, že kým rast mediánovej mzdy ovplyvnenej aj týmto efektom v ekonomike dosahoval v roku 2015 úrovne tesne nad 4%, osobám zamestnaným aj v roku 2014 príjem rástol nad 6%. Zvyšovanie miezd stabilným zamestnancom tak mohlo byť rýchlejšie ako napovedajú základné oficiálne štatistiky. Podrobnejšie ku krátkodobým i dlhodobým kompozičným efektom v Makroekonomickom komentári 2016/03.