Strednodobé prognózy

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zverejňuje svoju makroekonomickú prognózu s cieľom zohľadniť najaktuálnejšie informácie z ekonomického vývoja a vyhodnotiť realistickosť prognózy Ministerstva financií SR (MF SR) schvaľovanej Výborom pre makroekonomické prognózy. Makroekonomickú prognózu RRZ je potrebné interpretovať ako najpravdepodobnejší scenár (tzv. most-likely) vývoja ekonomiky SR.

Strednodobá prognóza sa zameriava na horizont troch až štyroch nasledujúcich rokov. Pri jej tvorbe využívame rozšírenú verziu štrukturálneho makroekonomického modelu po vzore štúdie Reľovský, Široká (2009). Okrem tohto modelu, ktorý slúži najmä na predikciu horizontu budúcich rokov, používame na predikciu aktuálneho roka aj ďalšie analytické nástroje, ako makroekonomický nowcasting, vektorovo autoregresné modely a iné ekonometrické techniky. Na celom horizonte prognózy zohráva dôležitú úlohu aj expertné zhodnotenie očakávaného vývoja.