V inflácii sa spotrebitelia vyznajú

  • 16. 6. 2017

Váhy tovarov a služieb v spotrebnom koši na odhad inflácie odrážajú priamo štruktúru spotreby domácností.

Výstupom je priemerný rast cien v ekonomike. Napriek rozdielom v individuálnej spotrebe je celkové vnímanie základných tendencií vývoja inflácie spotrebiteľmi pomerne presné. Vzhľadom na súčasné zrýchľovanie rastu cien je nutné sledovať i inflačné očakávania spotrebiteľov ako indikátora cenovej stability.

Výrazný odklon vnímanej a očakávanej inflácie od reality môže byť signálom rozhodovania domácností na nesprávnych informáciách. Na nesplnené očakávania ohľadom inflácie a následne kúpnej sily môžu zareagovať spotrebitelia prudšou zmenou miery úspor alebo spotreby. K vnímanej i k očakávanej inflácii bližšie v Makroekonomickom komentári 2017/02.