Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2018)

  • 28. 4. 2018

Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol v roku 2017 hodnotu 1,1 % HDP.

Na udržanie dlhu verejnej správy pod hornou hranicou limitu na dlh (50 % HDP) v období najbližších päťdesiatich rokov je potrebné (nad rámec predpokladov základného scenára) prijať v strednodobom horizonte dodatočné opatrenia vo výške približne 1,1 % HDP. Medziročne došlo k zhoršeniu udržateľnosti o 0,3 % HDP. Priaznivý ekonomický vývoj v roku 2017 vláda plne nevyužila na zlepšenie fiškálnej pozície.

Upravené saldo rozpočtu sa medziročne zlepšilo o 0,2 % HDP, čo je o 0,2 % HDP menej ako očakával scenár nezmenených politík vychádzajúci z roka 2016. Z ostatných opatrení prispelo k medziročnému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti zavedenie dočasnej minimálnej sumy valorizácie dôchodkov. Základný scenár vývoja príjmov a výdavkov verejnej správy vychádzajúci z roka 2017 predpokladá, že bez ďalších opatrení vlády sa saldo rozpočtu do roku 2021 automaticky zlepší o 0,5 % HDP.

K poklesu deficitu budú prispievať najmä úspory v úrokových nákladoch a vo výdavkoch v dôchodkovom systéme z dôvodu parametrických zmien uskutočnených v predchádzajúcich rokoch. Premietnutie týchto úspor v plnej miere do lepšieho salda rozpočtu je nevyhnutným predpokladom na nezhoršenie dlhodobej udržateľnosti v porovnaní s rokom 2017.

Na dosiahnutie stavu dlhodobej udržateľnosti je potrebné dosiahnuť štrukturálny prebytok v rozpätí 0,3 až 0,4 % HDP do roku 2021, čo by sa malo zohľadniť pri stanovení strednodobých rozpočtových cieľov.

Infografiky k správe

Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti

Citlivostné scenáre

Prístup k vyhodnocovaniu udržateľnosti

Základný scenár vývoja rozpočtu verejnej správy