SLOPEM – Slovak Pension Model

  • 30. 4. 2021

Model SLOPEM (Slovak Pension Model), je napísaný v prostredí MATLAB. Ide o kohortný model určený na dlhodobé projekcie dôchodkového systému a kvantifikáciu dlhodobých vplyvov legislatívnych zmien. Má tri moduly: demografický, makroekonomický (vrátane trhu práce) a penzijný.

Demografický modul zostavuje demografické projekcie na dlhodobom horizonte tzv. komponentnou metódou. Populácia je rozdelená podľa pohlavia a veku (vekové kohorty 0 až 100+), pričom vývoj pre jednotlivé kohorty sa prognózuje po komponentoch (úhrnná plodnosť, úmrtnosť a migračné saldo). Projekcie vychádzajú z demografických údajov ŠÚ SR za posledný dostupný rok, pričom predpoklady trendu dlhodobého vývoja za pravdepodobnosti úmrtia, úhrnnú plodnosť a migráciu (všetky podľa pohlavia a vekových kohort) sa preberajú z demografických projekcií Európskej komisie (EUROPOP).

Makroekonomický modul zostavuje projekcie makroekonomického vývoja pomocou Cobb-Douglas produkčnej funkcie (ekonomika sa vyvíja na úrovni potenciálu), pričom práca (L) je simulovaná osobitne kohortným spôsobom vo väzbe na populačné projekcie demografického modulu a pravdepodobnosti participácie a nezamestnanosti jednotlivých vekových kohort a pohlavia (zohľadňujúc úpravy dôchodkového veku). Projekcie vychádzajú z dlhodobých predpokladov Európskej komisie budúceho rastu celkovej produktivity faktorov (TFP), ako aj predpokladu vývoja dlhodobej miery nezamestnanosti (podľa vekových kohort).

Penzijný modul zostavuje projekcie starobných, invalidných, vdovských, sirotských dôchodkov1 a tzv. úspory na uvedených dávkach z titulu výplaty dôchodkov aj z druhého piliera u časti populácie. Obdobie dôchodkového poistenia sa vyvíja plne v súlade so zmenami dôchodkového veku, vstup mladých do druhého piliera sa predpokladá na úrovni približne 30%. Vychádza z individuálnych údajov Sociálnej poisťovne za vymeriavacie základy a dôchodkové dávky, pričom tieto sú rozdelené do príjmových pásiem a podľa veku a pohlavia. Kvantifikácia zohľadňuje aktuálne platnú legislatívu.

Aktualizácia marec 2018:
· aktualizácia vstupných makroekonomických, demografických údajov a údajov o počtoch nových dôchodcov,
· nový spôsob modelovania vzniku vdovských a vdoveckých dôchodkov vychádzajúci z pravdepodobnosti úmrtia partnera u zosobášenej populácie (predtým sa používal zjednodušený prístup cez podiel na celkovej populácii v danej vekovej kohorte),
· presnejšie prepojenie príjmového rozdelenia existujúcich dôchodkov s novými dôchodkami zahrnutím dimenzie veku (predtým sa vekové a príjmové rozdelenie dôchodkov modelovali oddelene) vyplývajúce z legislatívnej zmeny valorizácie (pre výpočet minimálnej sumy valorizácie bolo nevyhnutné výraznejšie revidovať model).

 

1) Vrátane vianočných a minimálnych dôchodkov.