Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021

  • 14. 11. 2018

Priaznivé ekonomické podmienky výrazným spôsobom prispievajú k zlepšovaniu hospodárenia verejných financií. Z pohľadu naplnenia zámerov zákona o rozpočtovej zodpovednosti vláda v návrhu rozpočtu nevyužíva tieto pozitíva na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Voči rozpočtovým cieľom existujú v roku 2019 a 2020 riziká na úrovni 0,6 % HDP, čo by v prípade ich naplnenia znamenalo, že dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa v roku 2019 a vyrovnaného rozpočtu v roku 2020 bude možné len prijatím dodatočných opatrení. Úroveň dlhu by mala klesnúť v roku 2018 mimo sankčných pásiem, v rokoch 2019 až 2021 však existuje riziko mierneho prekročenia prvej hranice.

Vládou plánované zlepšenie hospodárenia v roku 2019 bude prispievať k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Ciele v rokoch 2020 a 2021, ktoré zhoršujú hospodárenie vlády v porovnaní so scenárom nezmenených politík, budú viesť naopak k celkovému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti. Transparentnosť a dôveryhodnosť rozpočtu by sa zvýšila posilnením záväznosti používania daňových prognóz schválených nezávislým výborom a nezávislým posudzovaním výšky nedaňových príjmov.