Utlmený rast, dvojciferná inflácia

  • 1. 7. 2022

Utlmený rast, dvojciferná inflácia (Makroprognóza)Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zverejňuje svoju makroekonomickú prognózu s cieľom zohľadniť najaktuálnejšie informácie z ekonomického vývoja a vyhodnotiť realistickosť prognózy Ministerstva financií SR schvaľovanou Výborom pre makroekonomické prognózy (VpMP), ktorá bude v júli tohto roka prvýkrát vstupovať do výpočtu výdavkových limitov pre roky 2023 až 2025.

RRZ hodnotí prognózu VpMP ako realistickú[1]. V prognózach prerokovaných vo  VpMP je pohľad na vývoj ekonomického prostredia a jeho hlavné determinujúce faktory podobný v aktuálnom i budúcom roku. Oproti minulosti sa zásadne zvýšila neistota prognóz týkajúca sa cenového vývoja, no výhľady sa zhodujú v tom, že vysokoinflačné prostredie bude pretrvávať aj v roku 2023. RRZ prvýkrát hodnotí prognózu z pohľadu veľkosti odchýlok vyplývajúcich z makroekonomických indikátorov na saldo verejných financií t.j. celkový vplyv na príjmy aj výdavky rozpočtu[2]. Predchádzajúce hodnotenia vychádzali len z indikátora vážených makroekonomických základní a vplyvov na daňovo-odvodové príjmy rozpočtu, a teda nepokrývali nedaňové príjmy či dopady na výdavky priamo naviazané na makroekonomický vývoj.  Zúžený prístup ku hodnoteniu je však v súčasnom prostredí rýchleho rastu cien a miezd nedostatočný.

 

Celú prognózu nájdete v priložených súboroch.

—-

[1] VpMP prerokoval prognózu MF SR dňa 15.6.2022 na riadnom zasadnutí. Prerokovaná prognóza bola zo strany RRZ hodnotená ako realistická. V nadväznosti na schválenie opatrení pre rodiny s deťmi v NR SR dňa 22.6.2022 bolo uskutočnené per rollam hlasovanie o aktualizovanej makroekonomickej prognóze MF SR upravenej o vplyvy schválenej legislatívy na makroekonomický vývoj v strednodobom horizonte, ktorú RRZ tiež hodnotila ako realistickú.

[2] Samotný VpMP nemá explicitné numerické pravidlo pre vyhodnocovanie prognóz.