Sankcie dlhovej brzdy sa dodržiavajú skôr formálne, je dôležitá jej modernizácia a zosúladenie s výdavkovými limitmi (Tlačová správa)

  • 31. 8. 2023

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predložila 31. 8. 2023 do Národnej rady SR Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2022. Povinnosť predložiť a prerokovať správu je stanovená ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.

Rada vo svojom hodnotení konštatovala, že dlhodobá udržateľnosť verejných financií zohľadňujúca aktuálny strednodobý odhad vývoja salda z mája 2023 nebola dosiahnutá. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol 5,9 % HDP, čo znamená, že verejné financie sa nachádzajú v pásme vysokého rizika. Na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti by bolo potrebné trvale zvýšiť príjmy a/alebo znížiť výdavky v objeme 7,6 mld. eur. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa tak výraznejšie zhoršuje od prepuknutia vojnového konfliktu.

Podiel dlhu na HDP bol v rokoch 2021 a 2022 nad najvyšším, piatym sankčným pásmom dlhovej brzdy. Dlh na konci roku 2021 dosiahol na základe údajov, ktoré zverejnil Eurostat v októbri 2022, úroveň 61,0 % HDP a na konci roku 2022 bol na základe predbežných údajov z apríla 2023 na úrovni 57,8 % HDP. Keďže 24-mesačná výnimka z uplatňovania prísnejších sankcií ústavného zákona skončila 5. mája 2023, dosiahnutá výška dlhu za rok 2022 je v súčasnosti spojená so sankciami vyplývajúcimi z prekročenia všetkých piatich sankčných pásiem dlhovej brzdy.

Napriek vysokým úrovniam dlhu verejnej správy, ktoré sa od roku 2020 kontinuálne nachádzajú nad najvyšším sankčným pásom dlhovej brzdy, dochádza len k formálnemu plneniu sankcií, ktoré má minimálne vplyvy na zníženie dlhu verejnej správy. “Samotná dlhová brzda bez výdavkových limitov nezabezpečovala dostatočnú ochranu dlhodobého zdravia verejných financií. Preto je modernizácia ústavného zákona vrátane zosúladenia sankcií dlhovej brzdy s nedávno prijatými výdavkovými limitmi kľúčová a nemala by sa odkladať”, hovorí predseda RRZ Ján Tóth.

K zlepšovaniu dlhodobej udržateľnosti by mala prispieť aj efektívna implementácia výdavkových limitov. Je však potrebné dodať, že v najbližších rokoch samotné plnenie výdavkových limitov pri zákonom požadovanej úrovni zlepšovania deficitu nepostačí na stabilizáciu dlhu v strednodobom horizonte, preto by mala byť konsolidácia verejných financií v najbližších rokoch ambicióznejšia než minimum, ktoré požaduje zákon.

Pravidlá rozpočtovej transparentnosti definované ústavným zákonom boli takmer v plnej miere splnené. RRZ publikovala v správe z augusta 2022 aj odporúčania na zlepšenie zrozumiteľnosti informácií uvedených v hodnotených dokumentoch, ako aj kvalitu rozpočtového procesu a kontroly Národnej rady SR. S výnimkou mierneho zlepšenia porovnateľnosti rozpočtu s vykazovanými údajmi nedošlo k žiadnemu pokroku.

Pozitívne možno vnímať pokračovanie snahy o zefektívnenie verejných investícií cez princíp nulového štartovacieho rozpočtu (zero-based budgeting) a zlepšenie prístupu RRZ k údajom od iných inštitúcií potrebných pre riadne vykonávanie mandátu a kvalitné analytické výstupy. Samosprávy v drvivej väčšine dodržiavajú pravidlá pre obce a kraje. K ich porušeniu a udeleniu sankcií za nadmerný dlh či nadmerné splátky dochádza u menej ako 1% samospráv, pričom ide skoro výlučne o veľmi malé obce.