Stanovisko k zavedeniu očkovacích poukazov

  • 1. 12. 2021

Pri prezentovaní hodnotenia Návrhu rozpočtu Rada upozornila, že v prípade zhoršenia pandemickej situácie by „vláda mala naďalej poskytovať jednorazový adresný stimul aj nad rámec rozpočtovanej pomoci“, nakoľko jednorazová pomoc neovplyvňuje trvalý (tzv. štrukturálny) deficit, a teda výraznejšie nezhoršuje dlhodobú udržateľnosť.

Podľa predkladacej správy má avizované opatrenie 500 eurových očkovacích poukazov za cieľ finančne motivovať seniorov k očkovaniu a zároveň tieto poukazy účelovo viazať pre podniky a služby ohrozené pandémiou.

V doložke vplyvov chýbajú konkrétne zadefinované ciele, ktoré sa majú opatrením dosiahnuť. Nie sú dostupné analytické podklady odôvodňujúce výšku navrhovanej odmeny, a teda v akej miere toto opatrenie poskytuje „najlepšiu hodnotu za peniaze“.

Pri tomto type výdavkov by štát mal brať do úvahy aj behaviorálne aspekty, aby sa uistil, že sa požadované ciele dosiahnu nákladovo efektívnym spôsobom, opatrenie zostane striktne jednorazové a jeho implementácia bude dostatočne včasná. Preto Rada považuje za dôležité, aby Útvar hodnoty za peniaze mal okrem investičných výdavkov povinnosť posúdiť aj takéto objemné výdavkové opatrenia.