Začiatok roka v znamení silnejšieho rastu

  • 10. 3. 2023

MAKROEKONOMICKÝ NOWCASTING (MAREC 2023)[i] [ii]

Alexander Karšay, Jakub Kandričák (alexander.karsay@rrz.sk, jakub.kandricak@rrz.sk)

Vporovnaní sfebruárovou prognózou by mal byť rast ekonomiky v prvom štvrťroku o niečo rýchlejší. Odhadujeme nárast HDP o 0,4 % medzikvartálne, čo predstavuje zrýchlenie oproti predošlému štvrťroku. Spotrebiteľský dopyt zostáva pomerne solídny, podobne aj výkonnosť európskej a svetovej ekonomiky. Z toho by mal ťažiť aj trh práce.  

 

Medzikvartálny rast HDP, v %

 

Príspevky v p.b. k rastu HDP v 2023, Q1

 

Ekonomika SR aj začiatkom tohto roka podľa nowcastingu mierne rastie. Oproti koncu roka 2022 by mal byť rast ekonomiky v prvom štvrťroku o niečo rýchlejší. V porovnaní s februárovou prognózou RRZ je tento odhad tiež priaznivejší.

Spotreba domácností by mala pod tlakom vysokej inflácie rásť len nepatrne. Reálne mzdy sú vo fáze poklesu. Napriek tomu však zrejme domácnosti uberajú aj z nahromadených úspor a predajcovia v službách a obchode v prieskumoch informujú o pomerne solídnej úrovni spotrebiteľského dopytu. Po poklese v predošlom kvartáli sa preberá náš export. Ťahá ho zlepšená očakávaná výkonnosť ekonomiky eurozóny začiatkom roka. Investície sa tiež oživujú, k čomu pomohlo výraznejšie čerpanie fondov EÚ v januári a zvýšená dôvera v stavebníctve. Spotrebné výdavky vo verejnom sektore majú tiež rastovú tendenciu, a to aj v reálnom vyjadrení.

Náš export by mohol dodatočne ťažiť zo zlepšenej ekonomickej výkonnosti v Číne, ktorá je od začiatku roka impulzom pre svetovú ekonomiku ako celok. Aktivita sa tu rozbieha po uplynutí protipandemických reštrikcií.

Mierne priaznivejší vývoj ekonomiky sa prejavuje aj zlepšeným dopytom po pracovnej sile. Pri vysokom raste výrobných nákladov budú ale zamestnávatelia v najímaní zamestnancov opatrní a zamestnanosť by za celý tento rok mala narásť len mierne.

 

Medzikvartálny rast zamestnanosti, v %

 

Hlavné ukazovatele prognózy (reálny rast v % oproti predošlému obdobiu)

Poznámka: Prognóza RRZ z februára 2023; Nowcasting marec 2023

Signál pre prognózu rastu hlavných ukazovateľov na rok 2023

[i] Makroekonomický nowcasting je výstupom analytikov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ). Nowcasting je rýchly modelový odhad vývoja ekonomiky v prebiehajúcom štvrťroku berúci do úvahy najnovšie ukazovatele súvisiace s vývojom HDP a zamestnanosti v SR. Nie je plnohodnotnou prognózou, nakoľko priestor na expertný úsudok je pri ňom obmedzený a aktualizuje len jeden štvrťrok prognózy. Metodické podrobnosti uvádzame v tomto komentári.

[ii] Údaje sú sezónne očistené, v reálnom vyjadrení a ich zdrojom je ŠÚ SR a odhady analytikov KRRZ, ak nie je uvedené inak.