Metodika k nowcastingu

Modely v nowcastingu RRZ sú konštruované ako dynamické faktorové modely a sú odhadované ekonometricky. Pre každú odhadovanú premennú je zostrojený samostatný model. V modeloch sa predpokladá vzťah vysvetľujúcich i vysvetľovaných časových radov s tzv. nepozorovaným faktorom, ktorý je interpretovaný ako spoločný pohyb makroekonomických premenných určitej oblasti ekonomiky.

Objektívnym kritériom výberu časových radov je asociácia prognózovaného časového radu s jednotlivými indikátormi na základe historického vývoja. Každú vysvetľovanú premennú odhadujeme v modeli pomocou niekoľkých vysvetľujúcich premenných, ktoré sú dostupné pre aktuálny štvrťrok s časovým predstihom.

Z potenciálnych časových radov sú zvolené tie, ktoré najviac prispievajú k vysvetleniu vývoja prognózovanej premennej. Každý z modelov využíva premenné, ktoré sú vybrané z veľkého počtu indikátorov sentimentu, indikátorov reálnej a finančnej ekonomiky z domácich i zahraničných zdrojov.

Metodika od marca 2023

Metodika od januára 2019