Metodika_Nowcasting_2023_03

Metodika makroekonomického nowcastu

  • 13. 4. 2023

METODIKA ODHADU

Nowcasting je založený na postupe predstavenom v štúdii Kľúčik (2019) Tracking the Course of the Economy (Nowcasting of basic macroeconomic indicators of Slovakia). Nakoľko však od jej zverejnenia ubehol určitý čas, bolo potrebné aktualizovať niektoré praktické prvky nowcastingu s cieľom zlepšiť kvalitu odhadov. Jednotlivé úpravy oproti pôvodnej štúdii sú zrejmé z nasledovného textu, ktorý popisuje aktuálne používaný postup.

Aktuálny nowcasting je vytvorený pomocou kvartálneho State-space modelu, konkrétne pomocou dynamického faktorového modelu (DFM).

Takýto model je zostrojený samostatne pre každú premennú, ktorú chceme odhadovať (vytvárať “nowcast”). Ide o premenné konečná spotreba domácností (KSD), investície, export, import, zmena stavu zásob, HDP a zamestnanosť. Hovoríme im tiež závislé alebo vysvetľované premenné. Všetky sú sezónne očistené, v reálnom vyjadrení a do modelu vstupujú ako medzikvartálne rasty. Zamestnanosť je vyjadrená počtom osôb v metodike ESA. Každú vysvetľovanú premennú odhadujeme v modeli pomocou niekoľkých vysvetľujúcich premenných, ktoré sú dostupné pre aktuálny štvrťrok s časovým predstihom.

Model sme pre všetky hlavné vysvetľované premenné vyhodnotili za obdobie 2013 – 20225. Vyhodnotenie prebehlo spustením modelu a odhadnutím parametrov opakovane od 1. štvrťroka 2013 po 3. štvrťrok 2022 a vytvorením nowcastu z modelu zakaždým na jeden štvrťrok. Pre zjednodušenie sa rátalo s plnou dostupnosťou dát v každom štvrťroku.

Detailné vysvetlenie metodiky nájdete v priloženom dokumente.