Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2018

  • 13. 6. 2019

Riziká v rozpočte sa naplnili, cieľ deficitu bol dosiahnutý vďaka dočasným pozitívnym vplyvom.

Monitorovanie a hodnotenie vývoja hospodárenia rozpočtu patrí medzi hlavné úlohy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktoré definuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Cieľom aktuálnej správy je vyhodnotiť vývoj ako aj transparentnosť hospodárenia verejných financií v roku 2018 a popísať faktory, ktoré prispeli k odchýlke od cieľov stanovených v schválenom rozpočte.
Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2018 úroveň 0,70 % HDP, čo je menej ako rozpočtovaný cieľ vo výške 0,83 % HDP. Hrubý dlh dosiahol úroveň 48,9 % HDP, čo je oproti predpokladom rozpočtu menej o 1,0 % HDP a prvýkrát od roku 2012 klesol mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy. Štrukturálny deficit, ktorý zohľadňuje vplyv hospodárskeho cyklu ako aj dočasné vplyvy na verejné financie, sa medziročne zhoršil o 0,2 p.b. HDP na úroveň 1,2 % HDP. Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť: „Z pohľadu vyhodnocovania hospodárenia verejných financií je dôležité, že lepší výsledok v roku 2018 v porovnaní s rozpočtom bol dosiahnutý vďaka dočasným pozitívnym vplyvom, ktoré sa v ďalších rokoch nebudú opakovať. Po ich zohľadnení došlo v porovnaní s rokom 2017 k zhoršeniu očisteného salda o 0,2% HDP, čo viedlo k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií.“

Údaje o deficite a dlhu zverejnil Eurostat 23. apríla 2019, pričom ide o predbežné údaje, ktoré sa budú spresňovať v októbri 2019. Eurostat zároveň vyjadril výhradu voči kvalite údajov odoslaných Štatistickým úradom SR týkajúcich sa zaznamenania výdavkov na samostatných účtoch. Prípadná revízia môže viesť k zhoršeniu výsledného deficitu za rok 2018 o 0,3 % HDP.
Rozpočet opakovane obsahuje na strane výdavkov a nedaňových príjmov významné riziká, ktoré sa napĺňajú a ktoré RRZ identifikuje už v čase jeho schvaľovania. Ivan Šramko, predseda RRZ: Podobne ako v predchádzajúcich rokoch boli riziká rozpočtu kompenzované vďaka pozitívnym vplyvom, z ktorých viaceré majú dočasný charakter. Pre kredibilnú fiškálnu stratégiu by bolo potrebné zreálniť úroveň nedaňových príjmov a kapitálových výdavkov samospráv už pri tvorbe rozpočtu.“

V roku 2018 došlo k výraznej zmene v štruktúre výdavkov štátneho rozpočtu. Rozpočtované rezervy umožnili využitie pozitívnych vplyvov na zvýšenie výdavkov. Celkovo sa takto použili rezervy na dodatočné výdavky s iným účelom, než s akým boli rozpočtované, vo výške 0,4 % HDP. Predseda RRZ Ivan Šramko: „Legislatívny rámec by bolo vhodné upraviť tak, aby sa posilnila záväznosť schváleného rozpočtu, vrátane stanovenia pravidiel pre tvorbu a použitie rezerv. Najvhodnejším nástrojom sú výdavkové limity, ktorých zavedenie predpokladá aj zákon o rozpočtovej zodpovednosti.“