Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií

  • 29. 4. 2015

Diskusná štúdia obsahuje podrobný popis zostavenia základného scenára vývoja verejných financií používaného Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, na základe ktorého sa vyčísľujú niektoré strednodobé (konsolidačné úsilie vlády, veľkosť opatrení) a dlhodobé ukazovatele (ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti) merania konsolidácie vo verejných financiách.

Základný scenár pozostáva z dlhodobej projekcie príjmov a výdavkov verejných financií. Jeho východiskom je presná definícia, vrátane stanovenia princípov a zdrojových údajov, ktoré sa pri jeho zostavení použijú. Základný scenár pozostáva zo strednodobej a dlhodobej časti, čo súvisí s rôznou mierou podrobnosti dostupných predpokladov, pričom tieto časti je nevyhnutné konzistentne prepojiť. V strednodobej časti sú stanovené pravidlá projekcie pre každú vecne odlišnú podpoložku rozpočtovej klasifikácie, v dlhodobej časti sa dôraz kladie na projekciu najvýznamnejších položiek spojených so starnutím populácie, PPP projektom a schémou vyraďovania jadrových zariadení.

Kľúčové slová: základný scenár, ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, rozpočtová klasifikácia, bilancia príjmov a výdavkov, dlhodobé projekcie

JEL klasifikácia: E62, H68