Blog_dividendy

Prečo nás príjmy z dividend už budú tešiť menej

  • 11. 6. 2024

Na Slovensku tvorili príjmy verejnej správy z riadnych dividend[1] od roku 2008 do roku 2022 v priemere 390 mil. eur ročne (0,5 % HDP). Celkové prijaté dividendy vrátane superdividend (pozri box 1 nižšie) predstavovali v priemere sumu 570 mil. eur ročne (0,7 % HDP).

V roku 2023 však došlo k výraznému poklesu, ktorý v určitej miere pretrváva v ďalších rokoch. Podľa aktuálnej prognózy Kancelárie RRZ dosiahne výpadok príjmu z riadnych dividend v rokoch 2024 až 2028 približne 140 mil. eur ročne oproti priemeru do roku 2022. V pomere na HDP očakávaný priemerný výnos z riadnych dividend v rokoch 2024 až 2028 poklesne oproti priemernému výnosu do roku 2022 až o 0,3 p.b.

G1_Príjem_z_riadnych_dividend_2008_2023_odhad_RRZ_2024

Čo je cieľom blogu?

  • Priblížiť, čo ovplyvnilo výrazný pokles príjmu z riadnych dividend v roku 2023.
  • Načrtnúť odhadovaný vývoj príjmu z riadnych dividend v rokoch 2024 až 2028 a popísať faktory, ktoré majú vplyv na jeho úroveň.
  • Odhadnúť trvalejší efekt dopadu na rozpočet z titulu ruskej agresie na Ukrajine.

Čo sa udialo v roku 2023

Najvýznamnejším platiteľom dividend je spoločnosť SPP, ktorá v riadnych dividendách od roku 2008 do roku 2023 vyplatila približne 3,2 miliardy eur. Ešte v roku 2022 vyplatila SPP do štátneho rozpočtu riadne dividendy vo výške 165 mil. eur. V roku 2023 však nevyplatila nič.

Čím to bolo spôsobené? Spoločnosť SPP vytvára väčšinu svojich príjmov pomocou príjmov z dividend pochádzajúcich najmä od spoločnosti eustream, v menšej miere od ďalších spoločností: SPP-distribúcia, Nafta a SPP Storage. Tieto dividendy sú vyplácané matke pomocou holdingovej spoločnosti SPP Infrastructure, v ktorej SPP vlastní podiel 51 %. V roku 2022 však nedošlo k vyplateniu dividend od SPP Infrastructure voči SPP, čím bol ponížený zisk SPP za rok 2022 a teda výplata dividend štátu v roku 2023. V tomto prípade ide o jednorazový vplyv a nepočíta sa s opakovaním tejto situácie v blízkom období. Potrebné je však uviesť, že aj keby SPP Infrastructure v roku 2022 vyplatila materskej spoločnosti dividendy v nejakej výške, boli by určite nižšie ako v predchádzajúcich rokoch.

Dôvodom je výrazne horšie hospodárenie dcérskej spoločnosti eustream, ktorej významne poklesli tržby z dôvodu poklesu prepravy ruského plynu kvôli prebiehajúcej ruskej agresii na Ukrajine. V účtovnom období, ktoré začínalo 1.8.2022 a končilo 31.7.2023 eustream už nevyplatil žiadne dividendy.

G2_Množstvo_prepraveného_plynu_a_čistý_zisk_EUSTREAM

Čo sa dá očakávať v rokoch 2024 až 2028

V najbližších rokoch sa očakáva pretrvávanie výpadku ziskovosti spoločnosti eustream, čo v konečnom dôsledku predstavuje z dlhodobého hľadiska nižší príjem pre štátny rozpočet. Ako znázorňuje graf 2, eustream dlhodobo dosahoval ročne čistý zisk v priemere 300 mil. eur. Po zohľadnení vlastníckeho podielu štátu (podiel 51 % v SPP Infrastructure) bude v rozpočte chýbať z dividend každý rok 100 až 150 mil. eur.

V roku 2024 je tento výpadok v určitej miere kompenzovaný nárastom zisku spoločnosti Nafta, ktorá pôsobí v oblasti podzemného skladovania zemného plynu. Jej lepšie hospodárenie bolo spôsobené jednorazovým nárastom tržieb kvôli predzásobeniu plynom, čo súviselo s neistou situáciou na svetových trhoch s komoditami.

V roku 2025 je pokles celkových príjmov z riadnych dividend tlmený lepším hospodárením distribučných spoločností (ZSE a SSE). Lepšie hospodárenie týchto firiem bolo spôsobené najmä implementáciou tzv. kompenzácie tarify na straty[2] v rokoch 2023 a 2024. Navyše pozitívne prispela aj korekcia nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát[3]. Ide o jednorazové vplyvy, s ktorými sa v ďalších rokoch neuvažuje.

Po zohľadnení vyššie spomenutých faktorov príjem z riadnych dividend v rokoch 2024 a 2025 dosiahne úroveň 298 resp. 303 mil. eur. V nasledujúcich rokoch sa však už nedá počítať s jednorazovými pozitívnymi vplyvmi. V roku 2026 odhadovaný príjem z riadnych dividend poklesne na hodnotu 241 mil. eur, v roku 2027 na 211 mil. eur a v roku 2028 sa očakáva príjem vo výške 199 mil. eur. Najvýraznejší vplyv na odhadovaný pokles príjmu z riadnych dividend je spôsobený ruskou agresiou na Ukrajine prostredníctvom nižších dividend od spoločnosti eustream. Trvalý výpadok odhadujeme na úrovni 100 až 150 mil. ročne.

Na záver je potrebné dodať, že historická ziskovosť eustreamu nebola dlhodobo udržateľná bez ohľadu na ruskú vojenskú inváziu. Celá EÚ sa v Green Deale zaviazala dosiahnuť klimatickú neutralitu. Spotreba plynu síce mohla dočasne rásť, keďže plyn je pokladaný za dočasný prostriedok na zníženie emisií CO2, ak nahrádza uhlie, prípadne ropu. Po roku 2030 však mala EÚ v pláne znižovať aj spotrebu plynu a nahrádzať ho obnoviteľnými zdrojmi energií. Eustreamu ostávalo možno ešte 10 rokov vysokých ziskov, podobných minulosti. Ruská invázia na Ukrajine štátny rozpočet „obrala“ o týchto posledných 10 rokov ziskov, keďže ani keby sa podarilo rýchlo dosiahnuť mier, dovoz plynu z Ruska sa už zrejme neobnoví na predvojnové úrovne. Naopak, bude sa ešte viac akcelerovať prechod na obnoviteľné zdroje energií.

G3_Výška_riadnych_dividend_2008_2023

Doplňujúce informácie k príjmom štátneho rozpočtu z dividend

Na hlbšie pochopenie problematiky príjmu štátneho rozpočtu z dividend je vhodné si ozrejmiť určité charakteristiky, ktoré pri nich platia (Box 1, Box 2). Takisto je dôležité poznať, od ktorých spoločností dividendy pochádzajú. Približne 95 % dividend prijatých štátnym rozpočtom je vyplácaných z piatich veľkých korporátnych skupín (Tabuľka 1). Ide najmä o strategické podniky v oblasti energetiky a spoločnosti poskytujúce služby verejného záujmu vo vlastníctve štátu. Zvyšných 5 % príjmov z dividend pripadá na ostatné subjekty. V posledných rokoch sa podiel vyplatených dividend od ostatných subjektov zvyšuje, najmä vplyvom spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, ktorá vyplatila v roku 2023 približne 26 mil. eur riadnych dividend.

Box 1: Rozdiel medzi riadnymi dividendami a superdividendami

Podľa metodiky národných účtov ESA 2010 sa dividendy delia na riadne dividendy a tzv. superdividendy. Pri riadnych dividendách je podkladom pre vyplatenie dividendy zisk z hospodárskej činnosti, nezahŕňajú príjem z predaja alebo precenenia majetku a platby z vlastných zdrojov spoločnosti. Ostatné platby smerom k akcionárom sa považujú za superdividendy. Ide o veľké a nepravidelné platby alebo platby prekračujúce podnikový dôchodok za príslušné účtovné obdobie, ktoré sú financované z akumulovaných rezerv alebo z predaja aktív. Je to tá časť vyplatených dividend, ktoré sa vyplácajú nad rámec bežných ziskov a sú financované znižovaním imania spoločnosti. ESA 2010 uvádza, že do príjmov verejných financií sa zaraďujú len riadne dividendy, kým superdividendy sú len finančnou transakciou a teda neovplyvňujú schodok na akruálnom princípe (ide len o hotovostné toky).

Box 2: Časový „kaskádový efekt“

Zisky spoločností sa postupne pretavujú do dividend štátu. Holdingové štruktúry vytvárajú pomyselný „kaskádový efekt“. Zisk dcérskych spoločností v roku t sa vyplatí materským spoločnostiam vo forme dividend v roku t+1, čo predstavuje ich výnosy z finančných činností. Následne v roku t+2 sú tieto dividendy vyplatené z materských spoločností ich vlastníkom, teda štátu. Z tohto dôvodu uplynú zvyčajne dva roky, kým sa zisk z operačných činností prejaví na príjmoch. Nie je pravidlom, že kaskádový efekt zodpovedá vždy účtovným obdobiam počas kalendárneho roka. Vybrané firmy v skupine SPP používajú namiesto kalendárneho roka hospodársky rok, čo vedie k odlišnej štruktúre kaskádového efektu.

T1_Vlastnícka_štruktúra_v_hlavných_skupinách_vyplácajúcich_dividendy_2023_výhľad_výnosov


[1] V rámci verejnej správy plynie príjem z dividend do štátneho rozpočtu, spoločnosti MH Manažment a obciam. V tomto blogu sa budem venovať príjmu z dividend, ktorý plynie do štátneho rozpočtu a spoločnosti MH Manažment.

[2] Ide o platbu z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky súvisiacu s kompenzáciou koncovej ceny elektriny v prospech koncových odberateľov elektriny na základe nariadenia vlády č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

[3] Jedná sa o výnosy od spoločnosti OKTE na základe tarify TPS stanovenej ÚRSO na pokrytie korekcie ceny elektriny na krytie strát zohľadňujúc stanovenie tarify na straty v zmysle rozhodnutí ÚRSO a skutočnej trhovej ceny elektriny, za ktorú bola nakupovaná elektrina na straty v zmysle platnej vyhlášky ÚRSO.

[4] Zlúčenie skupiny VSE do štruktúr skupiny ZSE koncom roka 2023. Dividendy skupiny VSE budú vyplácané prostredníctvom skupiny ZSE.