Bez opatrení vlády by deficit mohol klesnúť pod úroveň 4 % (Strednodobý semafor)

  • 12. 10. 2021

Strednodobá fiškálna prognóza (Október 2021)

(Pozn.: Aktuálny strednodobý semafor nie je hodnotením návrhu rozpočtu na budúci rok ani nezohľadňuje doposiaľ neschválení návrhy na verejné financie pre budúce roky.)

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) aktualizovala prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu makroekonomickej prognózy.

Deficit verejnej správy by sa mal v strednodobom horizonte postupne znižovať zo súčasných vysokých úrovní, v roku 2022 by klesol pod úroveň 4 % HDP aj bez opatrení vlády. K poklesu prispieva predpokladané nižšie čerpanie opatrení na riešenie pandémie a najmä nárast daňových príjmov vplyvom rýchleho tempa ekonomického rastu. Preto aj bez dodatočných opatrení prijatých vládou klesne deficit z úrovne 7,1 % HDP (4,1 % HDP bez opatrení na riešenie pandémie) v roku 2021 na úroveň 3,8 % HDP (3,6 % HDP bez opatrení na riešenie pandémie) v roku 2022, 3,3 % HDP v roku 2023 a 3,1 % HDP v roku 2024.

Ak vláda neprijme konsolidačné opatrenia, čisté zadlženie krajiny sa nebude znižovať. Čistý dlh stúpne z úrovne 54,8 % HDP v roku 2021 na úroveň 55,0 % HDP v roku 2022, následne mierne klesne na úroveň 54,1 % HDP v roku 2023 a napokon v roku 2024 vzrastie na úroveň 55,3 % HDP. Samotná úroveň deficitov by v tomto období viedla ku kontinuálnemu nárastu dlhu, v roku 2023 však bude tento vplyv kompenzovaný vysokým tempom ekonomického rastu, vďaka ktorému klesne úroveň dlhu vyjadrená v pomere na HDP.

Vývoj hrubého dlhu bude ovplyvnený znižovaním potrebnej úrovne likvidity v porovnaní s jej vysokým stavom na konci roka 2020. Na rozdiel oproti neklesajúcej výške čistého dlhu tak hrubý dlh klesne z úrovne 61,0 % HDP v roku 2021 na úroveň 59,6 % HDP v roku 2024, čo bude znamenať prekročenie horného limitu dlhovej brzdy o 6,6 % HDP.

Prezentovaný fiškálny výhľad je založený na makroekonomických predpokladoch Výboru pre daňové prognózy (Výbor). Prognóza vybraných daňových príjmov verejnej správy KRRZ je v porovnaní s aktuálnou prognózou Výboru roku 2021 pozitívnejšia o 44 mil. eur, pričom v nasledujúcich rokoch očakávame príjmy vyššie o 98 až 146 mil. eur.

Odchýlka medzi daňovo-odvodovou prognózou KRRZ a Výboru je nízka, preto KRRZ vyhodnotila septembrovú prognózu príjmov Výboru ako realistickú.

V porovnaní s júnovou prognózou sa tohtoročný odhad výnosu daňových a odvodových príjmov verejnej správy zvýšil o 0,3 mld. eur. V roku 2022 očakáva RRZ dodatočné daňové príjmy vo výške 0,9 mld. eur, pričom do roku 2024 môže táto suma narásť na takmer 1,2 mld. eur. Rýchly rast daňových príjmov sa premieta aj do zlepšenia vyhliadok hospodárenia rozpočtu v strednodobom horizonte.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojenom súbore.