Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2015

  • 1. 8. 2016

RRZ pripravila finálne hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2015, ktoré vychádza z údajov októbrovej notifikácie deficitu a dlhu Eurostatu.

Obsahuje aj stanovisko reagujúce na hodnotenie publikované MF SR dňa 30. novembra 2016. V metodike hodnotenia nedošlo k žiadnej zmene, jedinou významnou zmenou v porovnaní s júlovým hodnotením RRZ bolo vylúčenie časovo posunutých korekcií k EÚ fondom z jednorazových vplyvov.

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2015 úroveň 2,7 % HDP čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 %) nebol dosiahnutý. Vývoj štrukturálneho salda a upravených výdavkov aj po zohľadnení dodatočných faktorov potvrdili výraznú odchýlku od stanovenej cesty k strednodobému cieľu v roku 2017. Po zohľadnení všetkých relevantných faktorov rada konštatuje, že v roku 2015 došlo k výraznej odchýlke od trajektórie a bolo by potrebné spustiť korekčný mechanizmus.