Opätovné zlepšenie ekonomického výhľadu prinesie vyššie príjmy, čo znamená priaznivejšie podmienky pre aktívnejšie ozdravovanie verejných financií (Strednodobý semafor)

  • 6. 7. 2021

Aktualizácia strednodobého fiškálneho výhľadu (Júl 2021)

Opätovné zlepšenie ekonomického výhľadu prinesie vyššie príjmy, čo znamená priaznivejšie podmienky pre aktívnejšie ozdravovanie verejných financií

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) aktualizovala prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu makroekonomickej prognózy.

Deficit VS by sa mal v strednodobom horizonte postupne znižovať z vysokých úrovní, bez dodatočnej konsolidácie však naďalej neklesne pod úroveň 3 % HDP. V súčasnosti odhadujeme, že deficit klesne z úrovne 7,2 % HDP v roku 2021 na úroveň 3,9 % HDP v roku 2022, 3,7 % HDP v roku 2023 a 3,1 % HDP v roku 2024 aj bez dodatočných opatrení prijatých vládou. K poklesu prispieva ukončenie čerpania opatrení na riešenie pandémie a najmä rýchle tempo ekonomického rastu, ktoré kompenzuje aj jednorazový negatívny vplyv na deficit z dôvodu dodania armádnej techniky. Štrukturálny deficit by sa automaticky zlepšil z 3,7 % HDP v roku 2021 na 2,6 % HDP v roku 2024.

Odhadovaný pokles deficitu však nezabezpečí pokles verejného dlhu. Hrubý dlh stúpne z úrovne 60,5 % HDP v roku 2021 na úroveň 61,7 % HDP v roku 2022, následne mierne klesne na úroveň 59,9 % HDP v roku 2023. Aj keď samotná úroveň deficitov by viedla v tomto období ku kontinuálnemu nárastu dlhu, tento vplyv je kompenzovaný znižovaním potrebnej úrovne likvidity v porovnaní s jej vysokým stavom na konci roka 2020. To povedie k nižším prírastkom dlhu ako sú odhadované deficity. V roku 2024 dlh vzrastie na úroveň 60,5 % HDP, čo bude znamenať prekročenie horného limitu dlhovej brzdy stanovenej pre rok 2024 o viac ako 7 % HDP.

 

Prezentovaný fiškálny výhľad je založený na makroekonomických predpokladoch Výboru pre makroekonomické prognózy, z ktorých vychádza aj daňová prognóza Výboru pre daňové prognózy (VpDP).

V porovnaní s marcovou prognózou sa odhad výnosu daňových a odvodových príjmov verejnej správy pre rok 2021 výrazne zvýšil o 0,8 mld. eur. V roku 2022 očakáva RRZ dodatočné daňové príjmy vo výške 0,5 mld. eur, pričom do roku 2024 môže táto suma narásť na takmer 0,6 mld. eur. To sa automaticky premieta aj do zlepšenia vyhliadok hospodárenia rozpočtu v strednodobom horizonte.

Prognóza vybraných daňových príjmov verejnej správy RRZ je v porovnaní s aktuálnou prognózou VpDP nižšia v roku 2021 len marginálne o 44 mil. eur, pričom v nasledujúcich rokoch očakávame príjmy mierne vyššie o 64 až 261 mil. eur. Odchýlka medzi daňovo-odvodovou prognózou RRZ a VpDP je nízka a preto RRZ vyhodnotila júnovú prognózu príjmov VpDP ako realistickú.