RRZ: Vláda mala pri ukončení výnimočných okolností prijať korekčný mechanizmus

  • 22. 7. 2021

(Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2020)

Slovenská republika je viazaná Pravidlom o vyrovnanom rozpočte (Fiškálny kompakt). Znamená to, že cieľom vlády má byť dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu, teda dosiahnutie štrukturálneho deficitu nanajvýš vo výške 0,5 % HDP. Ak sa vývoj verejných financií odkláňa od trajektórie vedúcej k tomuto cieľu, mala by vláda schváliť spustenie korekčného mechanizmu, teda prijať opatrenia, ktoré vrátia verejné financie na trajektóriu smerom k vyrovnanému rozpočtu.

Vzhľadom na neuspokojivý vývoj verejných financií pred krízou bol spustený korekčný mechanizmus v januári 2020, na základe ktorého mal byť dosiahnutý vyrovnaný rozpočet v roku 2020. V dôsledku prepuknutia pandémie došlo v súlade s pravidlami k vyhláseniu výnimočných okolností a jeho dočasnému pozastaveniu. Počas trvania výnimočných okolností sa korekčný mechanizmus neuplatňuje.

V priebehu roku 2021 sa ekonomická situácia na Slovensku zlepšila a aktuálne prognózy predpokladajú rast slovenskej ekonomiky. Na základe toho vláda schválila ukončenie výnimočných okolností k 30. júnu 2021.

Štrukturálny deficit dosiahol v roku 2020 úroveň 3,8 % HDP, pričom aj po zohľadnení neočakávaných výpadkov príjmov sa medziročne zhoršil o 0,4 % HDP. Podľa názoru RRZ by sa preto zároveň s ukončením výnimočných okolností mal opäť spustiť korekčný mechanizmus. Korekčný mechanizmus by mal spočívať v stanovení limitu verejných výdavkov už od roku 2022. Zohľadňoval by pritom vládou stanovenú trajektóriu zlepšovania štrukturálneho salda a splnenie strednodobého rozpočtového cieľa, vychádzajúceho z aktualizovaného odhadu štrukturálneho deficitu pre rok 2021, ktorý RRZ v súčasnosti odhaduje na úrovni 3,7 % HDP.

Vláda však rozhodla, že po ukončení výnimočných okolností korekčný mechanizmus do konca roka 2022 nespustí. Ukončenie výnimočných okolností bez následného predloženia návrhu na spustenie korekčného mechanizmu zo strany MF SR je podľa názoru RRZ v rozpore s pravidlom vyrovnaného rozpočtu a princípmi korekčných mechanizmov. Povinnosť neuplatňovať korekčný mechanizmus sa vzťahuje iba na obdobie trvania výnimočných okolností.

RRZ preto nesúhlasí s rozhodnutím vlády nespustiť korekčný mechanizmus do konca roka 2022. Naopak, spustený korekčný mechanizmus by umožnil sústrediť sa na zlepšovanie štrukturálneho salda už od budúceho roku.