Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2019

  • 23. 7. 2020

Strednodobým rozpočtovým cieľom vlády bolo do roku 2019 dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v podobe štrukturálneho deficitu najviac vo výške 0,5 % HDP.

Tento cieľ však nebol podľa RRZ, ani MF SR v roku 2019 splnený, vláda sa od neho výrazne odchýlila. Štrukturálny deficit sa aj napriek pravidlom požadovanému znižovaniu v rokoch 2018 a 2019 zvýšil a v roku 2019 dosiahol podľa RRZ 2,3 % HDP. Vláda v rokoch 2016 až 2019 nevyužila neplánované dodatočné daňové príjmy a pokles úrokových nákladov na podstatné priblíženie sa k vyrovnanému rozpočtu. Výdavky rástli v tomto období o 10,2 p.b. nad úroveň povolenú výdavkovým pravidlom, čo prispelo k zvýšeniu deficitu kumulatívne o 3,6 % HDP.

Výraznú odchýlku od plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte RRZ identifikovala už pri hodnotení výsledkov roka 2018, pričom v roku 2019 sa neplnenie tohto pravidla ešte zvýraznilo. Na zachovanie odchýlky na úrovni roku 2018 by bol potrebný v roku 2019 prebytok 0,1 % HDP, pričom odstránenie odchýlky aj za predchádzajúce roky (2016 až 2018) by si vyžiadalo dosiahnutie prebytku v roku 2019 vo výške 2,1 % HDP.

V štandardnej ekonomickej situácii by po identifikovaní výraznej odchýlky malo dôjsť k náprave, ako to predpokladá pravidlo o vyrovnanom rozpočte. Vláda spustila korekčný mechanizmus až v januári 2020, a to na základe druhého hodnotenia výsledkov roku 2018. V roku 2020 však slovenskú ekonomiku ovplyvnila pandémia koronavírusu. Vláda preto 24. júna 2020 vyhlásila na návrh MF SR a po posúdení RRZ začiatok výnimočných okolností, počas ktorých sa korekčný mechanizmus vyplývajúci z tohto pravidla neuplatňuje.