LVV_pic

Tlačová správa: Limity verejných výdavkov pre nové volebné obdobie (indikatívny výpočet)

  • 3. 11. 2023

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je povinná v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vypočítať limit verejných výdavkov, ak v roku konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nebolo schválené programové vyhlásenie vlády a vyslovená dôvera vláde do 30. septembra po voľbách do NR SR.

Ide len o tzv. indikatívny limit, ktorý nepodlieha schvaľovaniu NR SR, ani jej výbormi. Jeho účelom je dopredu indikovať novej vláde, sumy limitu verejných výdavkov na celé jej volebné obdobie, ako aj pre účely prípravy nového návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Pri výpočte indikatívneho limitu verejných výdavkov RRZ postupovala podľa požiadaviek zákona na základe metodiky dohodnutej s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Termín pre výpočet záväzných výdavkových limitov pre volebné obdobie stanovuje zákon najneskôr do 60 dní od schválenia programového vyhlásenia vlády.

Výpočet_indikatívneho_limitu_verejných_výdavkov_na_roky_2024_až_2027

Požadovaná konsolidácia musí byť podľa zákona trvalého charakteru (t.j. mimo napr. zníženia energo pomoci, zavedenia dočasných daní alebo zmien v druhom pilieri dôchodkového systému). Je definovaná ako výsledný trvalý pozitívny efekt na vývoj verejných financií. To znamená, že v prípade prijatia nových opatrení, ktoré by trvalo zhoršovali vývoj verejných financií a pokiaľ by tieto opatrenia neboli automaticky prefinancované, o túto veľkosť musí byť konsolidácia navýšená.

Podľa súčasných odhadov RRZ by splnenie tohto limitu zlepšilo trajektóriu deficitu zo 6 % HDP len k 4 % HDP v roku 2027. To by však vzhľadom na výšku deficitu nepostačovalo ani na stabilizáciu dlhu voči HDP v strednom období. Dlh by tak mohol vzrásť z aktuálne odhadovaných 56,7 % na 65 % HDP
v roku 2027 (odhad rastu dlhu bez konsolidácie je 70 % HDP).

Aktuálny_odhad_vývoja_verejných_financií_po_splnení_limitu_výdavkov_podľa_RRZ