Ako merať konsolidáciu vo verejných financiách

  • 14. 5. 2014

Diskusná štúdia poskytuje prehľad analytických ukazovateľov, ktoré sa používajú na vyhodnocovanie fiškálnej politiky v krátkom, strednodobom a dlhodobom horizonte.

Zameriava sa na ich jasnú definíciu, výhody a nevýhody a upozorňuje na dôležitosť ich správnej interpretácie. Popri bežnejšie používaných ukazovateľoch, ako sú veľkosť opatrení alebo zmena štrukturálneho salda, je predstavený aj nový ukazovateľ merajúci príspevok vlády k trvale udržateľnej zmene fiškálnej pozície (konsolidačné úsilie vlády) v danom roku. Napriek viacerým výhodám krátkodobých ukazovateľov nemusia vždy zohľadňovať dlhodobé vplyvy opatrení. Tie by sa mali posudzovať primárne dlhodobými ukazovateľmi ako sú ukazovatele fiškálnej medzery alebo pomocou konceptu čistého bohatstva.
Napriek existencii viacerých ukazovateľov, každý z nich má pri fiškálnych analýzach svoje opodstatnenie, keďže odpovedajú na viaceré dôležité analytické otázky a mali by sa používať komplementárne. Niektoré z ukazovateľov predpokladajú existenciu scenára nezmenených politík, ktorý je rozhodujúcim prvkom pri vyhodnocovaní vládou realizovaných opatrení. Z uvedeného dôvodu je potrebné tento scenár zostaviť v detailnej štruktúre s transparentným uvedením všetkých predpokladov.
Kľúčové slová: fiškálne indikátory, scenár nezmenených politík, konsolidačné úsilie, štrukturálne saldo, čisté bohatstvo, ukazovatele fiškálnej medzery
JEL klasifikácia: E62, H11, H62