Title_Porovnanie_čerpania_a_viazania_KV_v_rezortoch_v_období_2012_2022

Ako prenos kapitálových výdavkov medzi rokmi ovplyvňuje ich čerpanie v rozpočte

  • 9. 8. 2023

Nepoužité kapitálové výdavky v štátnom rozpočte je možné v prípade nedočerpania presunúť na použitie do nasledujúcich rokov. V roku 2022 sa kapitálové výdavky neminuté počas predchádzajúcich rokov čerpali rýchlejšie, časť zdrojov však aj prepadla. Úroveň nedočerpaných kapitálových výdavkov prenesených z roku 2022 na neskoršie čerpanie dosiahla 678 mil. eur (0,6 % HDP), čo je o 609 mil. eur menej ako v predošlom roku (1287 mil. eur). Napriek tomuto výraznému poklesu bol (akruálny) deficit v roku 2022 ovplyvnený dočerpávaním prenesených kapitálových výdavkov iba v obmedzenej miere. Veľká časť zníženia totiž predstavuje preddavkové platby v rezorte obrany, ktoré navýšia deficit až v čase dodania techniky (približne 0,5 % HDP). Zároveň prišlo k prepadnutiu časti zdrojov. Legislatívne zmeny prijaté kvôli pandémii umožnili v roku 2022 použiť aj prostriedky rozpočtované ešte v roku 2018 a 2019[1], avšak nevyčerpalo sa 184 mil. eur z tých zdrojov, ktoré v tomto roku exspirovali, čo predstavuje zhruba dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Pre rok 2023 sú spolu so schváleným rozpočtom k dispozícii zdroje v celkovom objeme viac než 2,3 miliardy eur. Na základe štruktúry týchto zdrojov a historických trendov čerpania odhadujeme výšku kapitálových výdavkov na úrovni 1352 mil. eur, čo oproti rozpočtu predstavuje úsporu 273 mil. eur (0,2 % HDP).


[1] K dispozícii boli aj nepoužité zdroje rozpočtované v roku 2020 a 2021 – s týmito prostriedkami ale nesúvisí výnimka vyplývajúca z „lex-corona“.